تیر آهن و هاش

تیرآهن ذوب آهن
نام محصول قیمت برند واحد طول شاخه سایز وزن تاریخ
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۷,۵۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۲ ۱۲۵ پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۸,۵۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۴ ۱۵۵ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۹,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۶ ۱۹۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۸ ۲۳۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۰ ۲۷۵ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۲ ۳۲۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۴ ۳۷۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۷ ۴۳۵ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۳۰ ۵۰۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن فایکو
نام محصول قیمت واحد برند وزن سایز طول شاخه تاریخ
تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متری ۷,۰۰۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۱۴۰ ۱۴ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متری ۸,۶۵۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۱۷۰ ۱۶ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متری ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۸ ۲۱۰ ۱۸ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متری ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۲۶۰ ۲۰ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متری ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۳۱۰ ۲۲ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن آرین
نام محصول قیمت وزن برند سایز طول شاخه واحد تاریخ
تیرآهن تیرآهن ۱۴ آرین ۱۲ متری ۷,۰۰۰,۰۰۰ - آرین ۱۴ ۱۲ متری شاخه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۰ آرین ۱۲ متری ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶۰ آرین ۲۰ ۱۲ متری شاخه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۲ آرین ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ - آرین ۲۲ ۱۲ متری شاخه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن روسیه
نام محصول قیمت سایز وزن برند طول شاخه واحد تاریخ
تیرآهن ۳۳ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۳۳ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۳۵ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۳۵ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۴۰ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۴۰ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۴۵ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۴۵ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۵۰ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۵۰ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۵۵ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۶۰ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۶۰ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن کره
نام محصول قیمت وزن سایز واحد برند طول شاخه تاریخ
تیرآهن IPE ۳۳ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۵۹۰ ۳۳ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۳۶ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۶۸۰ ۳۶ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۴۰کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۷۸۰ ۴۰ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۴۵ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۹۳۰ ۴۵ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۶۰ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۴۳۰ ۵۰ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۵۰ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۰۸۰ ۵۰ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۵۵ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲۸۰ ۵۵ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن