تیر آهن و هاش

ضایعات آهنی پرس نشده
نام محصول قیمت حالت رده تحویل تاریخ
ضایعات فلزی پرس نشده آلومینیوم تماس بگیرید پرس نشده آلومینیوم بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده آلیاژی تماس بگیرید پرس نشده آلیاژی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه پوشال تماس بگیرید پرس نشده پلیسه پوشال بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه ناخنی تماس بگیرید پرس نشده پلیسه ناخنی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده چدن تماس بگیرید پرس نشده چدن بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده چدن تماس بگیرید پرس نشده چدن بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده حلب تماس بگیرید پرس نشده حلب بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده درجه دو تماس بگیرید پرس نشده درجه دو بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده درجه سه تماس بگیرید پرس نشده درجه سه بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده درجه یک تماس بگیرید پرس نشده درجه یک بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده روغنى بالاى یک میل تماس بگیرید پرس نشده روغنى بالاى يك ميل بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده روغنى زیر یک میل تماس بگیرید پرس نشده روغنى زير يك ميل بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده روکشدار و گالوانیزه تماس بگیرید پرس نشده روكشدار و گالوانيزه بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
قراضه سوپرویژه تماس بگیرید پرس نشده مسی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده ویژه تماس بگیرید پرس نشده ویژه بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن