تیر آهن و هاش

HEA هاش
نام محصول قیمت محصول سایز طول استاندارد تاریخ
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۲ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۶ ترک -کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۶ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۸ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۲ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۶ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۸ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۲ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۸ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۵ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۵ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۶۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۵ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۷۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۰۰ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰۰ ۱۲متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
HEB هاش
نام محصول قیمت محصول سایز استاندارد طول تاریخ
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۲ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۴ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۶ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۸ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۲ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۴ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۶ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۸ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۲ ترک -کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۲ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۴ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۶ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۸ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۵ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۵ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۶۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۵ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۷۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۰۰ ترک- کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن