میلگرد

میلگرد ساده
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۵٫۵ ابهر کلاف کارخانه تماس بگیرید ۵,۵ کلاف کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۶٫۵ ابهر کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۶٫۵ نطنز کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه نطنز سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۰ فولاد متین تماس بگیرید ۱۰ - بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۴ فولاد متین تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۲ فولاد متین تماس بگیرید ۲۲ شاخه بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۵ فولاد متین تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
مش
نام محصول قیمت سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری تاریخ
مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰ تماس بگیرید ۶ چشمه ۳۰*۳۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۸ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۰ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۰ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
تهران ۱۰ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۲ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۱۲ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۲ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۱۲ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس
نام محصول قیمت وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری تاریخ
رابیتس ۶۰۰ gr تماس بگیرید ۶۰۰ gr سیزده ستون بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۰۰۰gr تماس بگیرید ۱۰۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۴۰۰gr تماس بگیرید ۴۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۵۰۰gr تماس بگیرید ۵۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۶۵۰gr تماس بگیرید ۶۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۰۰ gr تماس بگیرید ۷۰۰ gr - کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۵۰gr تماس بگیرید ۷۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۷۰gr تماس بگیرید ۷۷۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۰۰ gr تماس بگیرید ۸۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۵۰gr تماس بگیرید ۸۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۶۰gr تماس بگیرید ۸۶۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۸۰gr تماس بگیرید ۸۸۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۸۰gr تماس بگیرید ۸۸۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۹۰۰ gr تماس بگیرید ۹۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۹۵۰gr تماس بگیرید ۹۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۰۰۰ gr تماس بگیرید ۱۰۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۱۰۰ gr تماس بگیرید ۱۱۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
زیگزاگ
نام محصول قیمت سایز طول محل بارگیری تاریخ
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی تماس بگیرید ۶ سانتی ۵۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی تماس بگیرید ۸ سانتی ۵۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری مرغی
نام محصول قیمت واحد تاریخ
توری مرغی ۶٫۵ کیلویی تماس بگیرید عدد چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری مرغی ۷٫۵ کیلویی تماس بگیرید عدد چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل
نام محصول قیمت سایز آلیاژ حالت تاریخ
سیم مفتول استنلس استیل ۳۰۴ تماس بگیرید ۲ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۲٫۵ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استنلس استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۳ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۴ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۸ تماس بگیرید ۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ذوب آهن
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۳۰ کاشان تماس بگیرید ۳۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۸ کاشان تماس بگیرید ۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان تماس بگیرید ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار آریان فولاد
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ آریان فولاد تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ابهر
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ ابهر تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار فایکو
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۳۲ تماس بگیرید ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار زاگرس
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۵ تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار شاهرود
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۲ شاهرود تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۳۲ شاهرود تماس بگیرید ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ شاهرود تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ شاهرود تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار قزوین
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۸ تماس بگیرید ۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه قزوین چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه قزوین چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه قزوین چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت و مهره
نام محصول قیمت سایز محل بارگیری تاریخ
بولت ۲۰ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت ۲۲ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۲ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت ۲۵ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی
نام محصول قیمت واحد تاریخ
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۲*۲ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری
نام محصول قیمت واحد تاریخ
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۵,۲۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۱۳,۳۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۴۴,۶۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۴۴,۶۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۴۸,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۸۱,۴۵۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۹۶,۸۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۱۲۶,۷۵۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۱۲۳,۳۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۱۳۱,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۷۱,۴۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۸۴,۷۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۱۰۸,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۸۰,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۱۱۸,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل آلیاژ 316
نام محصول قیمت سایز آلیاژ حالت تاریخ
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۲ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۲٫۵ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۳ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استنلس استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۴ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم خاردار حلقوی-سوزنی
نام محصول قیمت حالت سایز محل بارگیری تاریخ
سیم خاردار حلقوی-سوزنی۶۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۶۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم خاردار حلقوی-سوزنی ۹۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۹۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن