میلگرد

مش
نام محصول قیمت سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری تاریخ
مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰ تماس بگیرید ۶ چشمه ۳۰*۳۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۸ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۰ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۰ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
تهران ۱۰ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۲ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۱۲ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۲ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۱۲ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن