میلگرد

رابیتس
نام محصول قیمت وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری تاریخ
رابیتس ۶۰۰ gr تماس بگیرید ۶۰۰ gr سیزده ستون بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۰۰۰gr تماس بگیرید ۱۰۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۴۰۰gr تماس بگیرید ۴۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۵۰۰gr تماس بگیرید ۵۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۶۵۰gr تماس بگیرید ۶۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۰۰ gr تماس بگیرید ۷۰۰ gr - کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۵۰gr تماس بگیرید ۷۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۷۰gr تماس بگیرید ۷۷۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۰۰ gr تماس بگیرید ۸۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۵۰gr تماس بگیرید ۸۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۶۰gr تماس بگیرید ۸۶۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۸۰gr تماس بگیرید ۸۸۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۸۰gr تماس بگیرید ۸۸۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۹۰۰ gr تماس بگیرید ۹۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۹۵۰gr تماس بگیرید ۹۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۰۰۰ gr تماس بگیرید ۱۰۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۱۰۰ gr تماس بگیرید ۱۱۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن