میلگرد

سیم مفتول استیل
نام محصول قیمت سایز آلیاژ حالت تاریخ
سیم مفتول استنلس استیل ۳۰۴ تماس بگیرید ۲ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۲٫۵ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استنلس استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۳ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۴ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل آلیاژ 316
نام محصول قیمت سایز آلیاژ حالت تاریخ
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۲ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۲٫۵ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۳ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استنلس استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۴ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن