میلگرد

میلگرد ساده
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۵٫۵ ابهر کلاف کارخانه تماس بگیرید ۵,۵ کلاف کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۶٫۵ ابهر کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۶٫۵ نطنز کلاف کارخانه تماس بگیرید ۶,۵ کلاف کارخانه نطنز سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۰ فولاد متین تماس بگیرید ۱۰ - بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۴ فولاد متین تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۲ فولاد متین تماس بگیرید ۲۲ شاخه بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد ساده ۲۵ فولاد متین تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران فولاد متین سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه سیرجان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد شمس سپهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۸ تماس بگیرید ۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ذوب آهن
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ذوب آهن سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۳۰ کاشان تماس بگیرید ۳۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۸ کاشان تماس بگیرید ۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان تماس بگیرید ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه کاشان سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار آریان فولاد
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ آریان فولاد تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ آریان فولاد تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه آریان فولاد سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ابهر
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ ابهر تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ابهر سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار فایکو
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۸ تماس بگیرید ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۳۲ تماس بگیرید ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه فایکو سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار زاگرس
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۲۵ تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه زاگرس چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار شاهرود
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۱۲ شاهرود تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۳۲ شاهرود تماس بگیرید ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ شاهرود تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۴ شاهرود تماس بگیرید ۱۴ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود تماس بگیرید ۱۶ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود تماس بگیرید ۱۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود تماس بگیرید ۲۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود تماس بگیرید ۲۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود تماس بگیرید ۲۵ شاخه ۱۲ متری کارخانه شاهرود چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار قزوین
نام محصول قیمت سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ
میلگرد آجدار ۸ تماس بگیرید ۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه قزوین چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ تماس بگیرید ۱۰ شاخه ۱۲ متری کارخانه قزوین چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ تماس بگیرید ۱۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه قزوین چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن