انواع ورق

ورق پولکی
نام محصول قیمت آلیاژ ضخامت تاریخ
پولکی فلزی و آلیاژی ۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ ۵۵,۸۰۰ - ۶ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۸ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۸ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۸ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۸ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۰ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۰ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۲ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۲ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۵ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۵ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۲۰ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۲۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۲۵ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۲۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۲۵ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۲۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۳۰ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۳۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۳۰ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۳۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن