انواع ورق

ورق A516
نام محصول قیمت گرید ضخامت ابعاد کارخانه وضعیت تاریخ
ورق A۵۱۶ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۶ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۸ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۰ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۲ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۲ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شيت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۵ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن