انواع ورق

ورق A283
نام محصول قیمت گرید ضخامت ابعاد کارخانه وضعیت تاریخ
ورق A۲۸۳ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۶ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۸ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۰ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۲ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۲ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن