انواع ورق

ورق روغنی
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد کارخانه گرید تحویل حالت تاریخ
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۹ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۷۷,۲۰۰ ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۷۴,۸۰۰ ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۷۴,۸۰۰ ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۷۷,۲۰۰ ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ هفت الماس تماس بگیرید ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۹,۸۰۰ ۰,۴ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۸۶,۸۰۰ ۰,۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۸۶,۸۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۶ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۸۰,۰۰۰ ۰,۶ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۷ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۸ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۸ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه کارخانه پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی فولاد مبارکه
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد کارخانه گرید تحویل حالت تاریخ
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۹۹,۷۰۰ ۰,۴ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۸۹,۷۰۰ ۰,۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۸۹,۷۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۸۰,۲۰۰ ۰,۶ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۶ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۸ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۸ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۹ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱,۲۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱,۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱,۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن