انواع ورق

ورق سیاه
نام محصول قیمت ابعاد ضخامت کارخانه وضعیت تاریخ
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۲۵۰ ۲ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۲ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۲ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۳ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۴ فولاد مبارکه شيت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۴ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۶ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۶ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز تماس بگیرید ۲۰۰۰*۶۰۰۰ ۸ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۸ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۸ فولاد مبارکه فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۱۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۱۲ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۲ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۲ فولاد مبارکه فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۲ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۲ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۲ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۱۵ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۱۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۵ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۲۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۲۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۰ کارخانه فابریک چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۲۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۲۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۵ کارخانه فابریک چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۳۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۳۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۴۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۴۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن