انواع ورق

ورق استنلس استیل دکوراتیو
نام محصول قیمت نوع کالا ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تاریخ
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۶,۰۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۴ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷,۱۹۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۴ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۶,۳۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۴ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ استیل برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۸,۶۹۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۷,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۶,۸۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۹,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۸,۳۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۷ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۷ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۷ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل دکوراتیو ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۱ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ خش دار طلایی ۱ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۱ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۱,۲۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۱,۲۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳,۲۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۱,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۱,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۱,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن