انواع ورق

تسمه فابریک
نام محصول قیمت حالت ضخامت عرض تاریخ
تسمه ۳ ۵۴,۹۰۰ فابريك ۳ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۵۴,۷۰۰ فابريك ۳ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۵۴,۶۵۰ فابريك ۳ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۹۰۰ فابريك ۴ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۸۰۰ فابريك ۴ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۵۵۰ فابريك ۴ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۵۵۰ فابريك ۴ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۷۰۰ فابريك ۵ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۹۰۰ فابريك ۵ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۷۰۰ فابريك ۵ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۵۰۰ فابريك ۵ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۴۵۰ فابريك ۵ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن