انواع ورق

تسمه نوردی
نام محصول قیمت حالت ضخامت عرض تاریخ
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴۰ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۴۰ - پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن