انواع ورق

چهارپهلو ترانس
نام محصول قیمت حالت سایز تحویل تاریخ
چهارپهلو ۴*۴ ۲۰۷,۳۰۰ ترانس ۴*۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۵*۵ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۵*۵ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۶*۶ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۶*۶ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۸*۸ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۸*۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۰*۱۰ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۰*۱۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲*۱۲ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۲*۱۲ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۴*۱۴ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۴*۱۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۶*۱۶ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۶*۱۶ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۸*۱۸ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۸*۱۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۴*۴ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۴*۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن