انواع ورق

چهارپهلو نرمال
نام محصول قیمت حالت سایز تحویل تاریخ
چهارپهلو ۱۰*۱۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۰*۱۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲*۱۲ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲*۱۲ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۴*۱۴ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۴*۱۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۵*۱۵ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۵*۱۵ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۶*۱۶ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۶*۱۶ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۸*۱۸ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۸*۱۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۲۰*۲۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۲۰*۲۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۲۲*۲۲ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۲۲*۲۲ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۲۸*۲۸ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۲۸*۲۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۳۰*۳۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۳۰*۳۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۳۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۳۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۴۰*۴۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۴۰*۴۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۵۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۵۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۶۰*۶۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۶۰*۶۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۷۰*۷۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۷۰*۷۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۸۰*۸۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۸۰*۸۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۸۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۸۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۹۰*۹۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۹۰*۹۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۰۰*۱۰۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۰۰*۱۰۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲۰*۸۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲۰*۸۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲۰*۱۲۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲۰*۱۲۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن