انواع ورق

تسمه ماشینکاری
نام محصول قیمت حالت ضخامت عرض تاریخ
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۱۰۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ - پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۱۰۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۱۲۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۳۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۳۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۴۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۴۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۵۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۸,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۵۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۶۴,۵۰۰ ماشینکاری ۳ عرض ۸۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۱۰۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۱۲۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۳۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۳۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۴۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۴۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۵۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۵۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۷,۰۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۶۴,۳۰۰ ماشینکاری ۴ عرض ۸۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۴,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۱۰۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۴,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۳۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۴۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۵۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۸۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۵ عرض ۸۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۳۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۴۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۵۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۶ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۶ عرض ۸۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۸ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۸ عرض ۱۰۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۸ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۸ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۸ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۸ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۸ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۸ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۸ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۸ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۸ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۸ عرض ۸۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۱۰ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۱۰ عرض ۱۰۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۱۰ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۱۰ عرض ۱۲۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۱۰ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۱۰ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
عرض ۴۰ میلیمتر ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۱۰ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۱۰ ۶۶,۰۰۰ ماشینکاری ۱۰ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۱۰ ۶۶,۰۰۰ - ۱۰ عرض ۸۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه فابریک
نام محصول قیمت حالت ضخامت عرض تاریخ
تسمه ۳ ۵۴,۹۰۰ فابريك ۳ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۵۴,۷۰۰ فابريك ۳ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۳ ۵۴,۶۵۰ فابريك ۳ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۹۰۰ فابريك ۴ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۸۰۰ فابريك ۴ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۵۵۰ فابريك ۴ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴ ۵۴,۵۵۰ فابريك ۴ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۷۰۰ فابريك ۵ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۹۰۰ فابريك ۵ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۷۰۰ فابريك ۵ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۵۰۰ فابريك ۵ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۴,۴۵۰ فابريك ۵ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه نوردی
نام محصول قیمت حالت ضخامت عرض تاریخ
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۲۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۲۵ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۳۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۴۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۵۰ میلیمتر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۵ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۵ عرض ۶۰ میلی متر پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
تسمه ۴۰ ۵۷,۲۰۰ نوردی ۴۰ - پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ترانس
نام محصول قیمت حالت سایز تحویل تاریخ
چهارپهلو ۴*۴ ۲۰۷,۳۰۰ ترانس ۴*۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۵*۵ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۵*۵ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۶*۶ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۶*۶ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۸*۸ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۸*۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۰*۱۰ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۰*۱۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲*۱۲ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۲*۱۲ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۴*۱۴ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۴*۱۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۶*۱۶ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۶*۱۶ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۸*۱۸ ۶۹,۸۰۰ ترانس ۱۸*۱۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۴*۴ ۲۱۴,۳۰۰ ترانس ۴*۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو نرمال
نام محصول قیمت حالت سایز تحویل تاریخ
چهارپهلو ۱۰*۱۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۰*۱۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲*۱۲ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲*۱۲ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۴*۱۴ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۴*۱۴ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۵*۱۵ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۵*۱۵ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۶*۱۶ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۶*۱۶ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۸*۱۸ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۸*۱۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۲۰*۲۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۲۰*۲۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۲۲*۲۲ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۲۲*۲۲ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۲۸*۲۸ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۲۸*۲۸ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۳۰*۳۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۳۰*۳۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۳۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۳۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۴۰*۴۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۴۰*۴۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۵۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۵۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۶۰*۶۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۶۰*۶۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۷۰*۷۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۷۰*۷۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۸۰*۸۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۸۰*۸۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۸۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۸۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۹۰*۹۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۹۰*۹۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۰۰*۱۰۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۰۰*۱۰۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲۰*۵۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲۰*۵۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲۰*۸۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲۰*۸۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
چهارپهلو ۱۲۰*۱۲۰ ۵۹,۵۰۰ نرمال ۱۲۰*۱۲۰ بنگاه تهران پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن