نبشی و ناودانی

ناودانی ناب تبریز
نام محصول قیمت واحد طول شاخه برند سایز تاریخ
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ابهر
نام محصول قیمت سایز طول شاخه برند واحد تاریخ
ناودانی ۱۰ ابهر ۶ متری ۵۳,۵۰۰ ۱۰ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۰ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۲ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۴ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ابهر ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ ۱۶ ۱۲ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۶ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی شکفته
نام محصول قیمت طول شاخه برند واحد سایز تاریخ
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۸ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۸ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی اروپا
نام محصول قیمت طول شاخه سایز برند واحد تاریخ
ناودانی ۵ اروپا ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری ۵ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۸ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۸ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۰ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۲ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۴ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۶ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۸ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۸ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۲۰ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۲۰ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۲۲ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۲۴ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۲۴ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۶۵ اروپا ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری ۶۵ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن