نبشی و ناودانی

سپری نورد سجاد
نام محصول قیمت واحد طول شاخه برند سایز تاریخ
سپری ۴-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۴ نورد سجاد -۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۵ نورد سجاد-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۵-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۶ نورد سجاد-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۶-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۳ نورد سجاد-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۳ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری شکفته
نام محصول قیمت واحد برند سایز طول شاخه تاریخ
سپری ۵ شکفته -۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم شکفته ۵ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۴ شکفته-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم شکفته ۴ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری اسپیرال
نام محصول قیمت واحد برند سایز طول شاخه تاریخ
سپری ۳ اسپیرال -۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم اسپیرال ۳ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۴ اسپیرال -۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم اسپیرال ۴ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن