نبشی و ناودانی

نبشی آریان فولاد
نام محصول قیمت واحد برند طول شاخه سایز ضخامت تاریخ
نبشی آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۱۲ متری ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۱۲ متری ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۱۲ متری ۱۵۰*۱۵۰ ۱۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۴۰*۴۰ ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۵۰*۵۰ ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۵۰*۵۰ ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۵۰*۵۰ ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۶۰*۶۰ ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۶۰*۶۰ ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۸۰*۸۰ ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۸۰*۸۰ ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته
نام محصول قیمت سایز طول شاخه برند ضخامت واحد تاریخ
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری شکفته ۱۰ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری شکفته ۱۰ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری تماس بگیرید ۳۰*۳۰ ۶ متری شکفته ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳۰*۳۰ ۶ متری شکفته ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری تماس بگیرید ۴۰*۴۰ ۶ متری شکفته ۴ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴۰*۴۰ ۶ متری شکفته ۴ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵۰*۵۰ ۶ متری شکفته ۵ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری تماس بگیرید ۵۰*۵۰ ۶ متری شکفته ۵ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری تماس بگیرید ۶۰*۶۰ ۶ متری شکفته ۶ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶۰*۶۰ ۶ متری شکفته ۶ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۸۰*۸۰ ۶ متری شکفته ۸ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری تماس بگیرید ۸۰*۸۰ ۶ متری شکفته ۸ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز
نام محصول قیمت ضخامت برند طول شاخه واحد سایز تاریخ
نبشی ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری ST۳۷ تماس بگیرید ۱۰ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۱۰۰*۱۰۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۰*۴۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۰*۴۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۴۵*۴۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۵*۴۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۴۵*۴۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۵*۴۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۵۰*۵۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۵۰*۵۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۵۰*۵۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۶*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶,۳*۶,۳ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۳*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۶*۷٫۵*۷٫۵-۶متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۷,۵*۷,۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۷۰*۷۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۷ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۸۰*۸۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال
نام محصول قیمت برند طول شاخه سایز ضخامت واحد تاریخ
نبشی اسپیرال ۲*۲۵*۲۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۲۵*۲۵ ۲ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۲۵*۲۵ ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۳۰*۳۰ ۲ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۳۰*۳۰ ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۴۰*۴۰ ۲ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۴۰*۴۰ ۴ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی سپاهان
نام محصول قیمت واحد سایز طول شاخه ضخامت برند تاریخ
نبشی سپاهان ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم ۱۰۰*۱۰۰ ۱۲ متری ۱۰ سپاهان چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی سپاهان ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم ۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری ۱۰ سپاهان چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن