اتصالات تجهیزات آتشنشانی

انواع فلنج
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۴۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۳۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۵۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۶۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۷۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۸۴۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
الکترود
نام محصول قیمت سایز استاندارد برند حالت تاریخ
آما بسته بنگاه تهران ۱۱۳,۷۰۰ ۴ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران تماس بگیرید ۵ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۱۴,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۲۲۹,۰۰۰ ۲ E۷۰۱۸ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۲۹۵,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۰ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۲۱,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۱ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۲۱,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۲ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۶۲,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۴ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۶۲,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۵ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۲۲,۰۰۰ ۲,۵ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۱۳,۷۰۰ ۳ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۰ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۵۷,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۱ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۲ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۳ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۴ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۲۰ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ۲ E۷۰۱۸ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۰۶,۰۰۰ ۳ E۶۰۱۳ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۵ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم
نام محصول قیمت برند تاریخ
سیم افشان ۱ *۱ افشار نژاد ۱۰,۲۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱٫۵ *۱ افشار نژاد ۱۴,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲٫۵ *۱ افشار نژاد ۲۳,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۴ *۱ افشار نژاد ۳۶,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۶ *۱ افشار نژاد ۵۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۰ *۱ افشار نژاد ۹۶,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۰٫۵ *۱ آرین ابهر ۵,۰۶۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۰٫۷۵ *۱ آرین ابهر ۷,۲۰۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱ *۱ آرین ابهر ۹,۶۱۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱٫۵ *۱ آرین ابهر ۱۴,۳۴۴ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲٫۵ *۱ آرین ابهر ۲۲,۴۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۴ *۱ آرین ابهر ۳۶,۶۰۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۶ *۱ آرین ابهر ۵۲,۸۰۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۰ *۱ آرین ابهر ۹۳,۳۶۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۶ *۱ آرین ابهر ۱۴۴,۹۳۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲۵ *۱ آرین ابهر ۲۲۷,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۳۵ *۱ آرین ابهر ۳۱۵,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۷۰ *۱ آرین ابهر ۶۴۵,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
جعبه
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد تاریخ
جعبه ۷۰*۶۰ روکار در باکی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه ۷۰*۶۰ توکار ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه ۶۰*۵۰ روکار تماس بگیرید ۰/۵میل ۶۰*۵۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه استیل ۷۰*۶۰ روکار تماس بگیرید ۱ میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
جعبه ۷۰*۶۰ روکار نقره ای تماس بگیرید ۱ میل ۷۰*۶۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
اسپیرینگر
نام محصول قیمت برند سایز تاریخ
اسپیرینگر چینی غیر تایید ۱۰۰,۰۰۰ چینی ۱/۲ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
اسپیرینگر چینی تایید ۳۰۰,۰۰۰ چینی ۱/۲ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
قرقره ، حوض ریل و نازل
نام محصول قیمت برند تاریخ
قرقره حوض ریل و نازل ۱,۴۰۰,۰۰۰ آریا دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
قرقره ۲۵۰,۰۰۰ آریا دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
شیر آتش نشانی
نام محصول قیمت ابعاد برند تاریخ
شیر آتش نشانی آریا ۹۰۰,۰۰۰ ۱/۲ و ۱ آریا دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
شیر آتش نشانی آوگه ۵ ۵۲۰,۰۰۰ ۱/۲ و ۱ آوگه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
کوبلینگ
نام محصول قیمت برند تاریخ
کوبلینگ ۲۰۰,۰۰۰ آریا دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
پمپ
نام محصول قیمت قدرت پرتاب تاریخ
پمپ پنتاکس تماس بگیرید ۱/۵ اسب بخار ۲۰ متر سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
فلنج گلودار
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۴۸۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳۳۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶ اینچ PN۱۶ ۳۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۶۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۷۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۹۷۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ ۳۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴ اینچ PN۱۶ ۳۳ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ اینچ PN۱۶ ۳۸ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳۹۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۸ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۳,۹ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنج دنده ای
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۳۲۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۲۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۲۸۵,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۱۸۵,۰۰۰ ۳/۴ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۲۲۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۳۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۴۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۵۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۸۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنج دنده ای ۱۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۸۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۲۷۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۲۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۵۴۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۶۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۵ اینچ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۴۵۰,۰۰۰ ۲ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۶۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۸۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۲ کلاس۱۵۰ مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ کلاس۱۵۰ ۳۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۲۸۵,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۲۷۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی فولادی جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون ۲۰ ۳۹۳,۳۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون ۲۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون ۲۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۳۶۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۴۸۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۵۸۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۳,۹ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرکشویی
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۳۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرکشویی “۱۴ چدنی ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۲۷۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۵,۹۰۰,۰۰۲ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۶,۰۷۷,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۶,۰۷۷,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۷,۲۷۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۹,۲۸۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۹۵۵,۰۰۰ ۱/۱ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۹,۳۲۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی “۱۴ چدنی تماس بگیرید ۱۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی “۸ چدنی تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی “۱۰ ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۲۳,۶۲۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۳,۴۸۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرپروانه ای ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرپروانه ای ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۲ ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۳ ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۴ ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۵ ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۵ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۶ ۸,۳۳۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۶ ۸,۶۶۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۱۱,۱۹۵,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ دیسک کروم اهرمی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ دیسک کروم گیربکسی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۶ دیسک کروم اهرمی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۳ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۵ ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۵ ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۶ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۶ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
شیر صافی ” ۱/۲ ۲ ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۴۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۳,۷۰۵,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۲ ۳,۷۰۵,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۳ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۳ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۴ ۷,۴۸۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی “۴ ۷,۴۸۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۱۰,۲۰۵,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۱۰,۲۰۵,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۸ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۸ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
تبدیل ۲*۸ تماس بگیرید ۲*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل ۳*۸ تماس بگیرید ۳*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۲ تماس بگیرید ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۳ تماس بگیرید تبدیل “۱*”۳ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان مانیسمان جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۳ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۴ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۴ اینچ ۱/۲ ۱*۴ اینچ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۲*”۳ تماس بگیرید ۱/۲ ۲*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۲*”۶ تماس بگیرید ۱/۲ ۲*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۱ تماس بگیرید ۱/۲*۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۳/۴ تماس بگیرید ۱/۲*۳/۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۳ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۴ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۲*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۳ تماس بگیرید ۲*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۴ تماس بگیرید ۲*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۴ تماس بگیرید ۳*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۵ تماس بگیرید ۳*۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۶ تماس بگیرید ۳*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱ تماس بگیرید ۳/۴*۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱۱/۲ تماس بگیرید ۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱۱/۴ تماس بگیرید ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۲ تماس بگیرید ۳/۴*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۵ تماس بگیرید ۴*۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۶ تماس بگیرید ۴*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۸ تماس بگیرید ۴*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۵*”۶ تماس بگیرید ۵*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۵*”۸ تماس بگیرید ۵*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۶*”۸ تماس بگیرید ۶*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده
نام محصول قیمت سایز نوع کالا برند تاریخ
سردنده ” ۱/۲ ۱ ۲۳,۵۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۱ ۵۹,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۲ ۵۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱۱/۴ ۱۹,۸۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۴ ۱ ۴۹,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۳/۴ ۱۰,۵۰۰ ۳/۴ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۳/۴ ۳۲,۰۰۰ ۳/۴ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱ ۱۴,۳۰۰ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱/۲ ۲۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۲ ۲۹,۵۰۰ ۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۲ ۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۳ ۷۳,۰۰۰ ۳ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۴ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۴ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
سه راه ” ۱/۲ ۱ ۳۱۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۱/۲ ۲ ۶۷۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۱/۴ ۱ ۲۴۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۳/۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱ ۲۱۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱/۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۲ ما تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۴ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۵ ما ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۸ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ۲۴” تماس بگیرید ۲۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ
نام محصول قیمت سایز رده جنس برند تاریخ
کپ ” ۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱ ۱۰۵,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲ ۲۸۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱ ۷۷,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۳/۴ ۵۴,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۳/۴ ۳۷,۸۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱ ۷۵,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱ ۵۲,۵۰۰ ۱ اینچ ۸۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱/۲ ۳۱,۵۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱/۲ ۴۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه ۸۰ جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه ۴۰ جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۸۰ مانیسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۸ تماس بگیرید ۸ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۸ تماس بگیرید ۸ اینچ - مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ۲۴” تماس بگیرید زانو جوشی ۲۴” ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ۲۴” تماس بگیرید ۲۴ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
گل میخ عرشه
نام محصول قیمت سایز جنس برند تاریخ
گل میخ عرشه با سرامیک ۳۱,۴۰۰ ۱۹*۱۱۵ فولادی اتصالات جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲ افشار نژاد ۲۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۳ افشار نژاد ۳۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۲ افشار نژاد ۳۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۳ افشار نژاد ۴۲,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۲ افشار نژاد ۴۴,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۳ افشار نژاد ۵۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۴ افشار نژاد ۷۶,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۲ افشار نژاد ۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۳ افشار نژاد ۹۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۲ افشار نژاد ۱۰۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۳ افشار نژاد ۱۴۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۳ افشار نژاد ۲۰۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۲ افشار نژاد ۲۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۳ افشار نژاد ۳۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۲ افشار نژاد ۳۸۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۳ افشار نژاد ۵۲۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۳ افشار نژاد ۸۴۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۳ افشار نژاد ۱,۱۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۵۰ ۲۵ *۳ افشار نژاد ۱,۶۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲ آرین ابهر ۲۰,۹۶۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۴ آرین ابهر ۳۷,۶۵۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۲ آرین ابهر ۲۵,۷۸۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۳ آرین ابهر ۳۷,۳۹۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۴ آرین ابهر ۴۵,۷۲۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۲ آرین ابهر ۳۷,۶۵۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۳ آرین ابهر ۵۳,۸۸۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۴ آرین ابهر ۶۹,۸۴۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۵ آرین ابهر ۹۰,۱۵۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۷ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۲ آرین ابهر ۶۰,۱۹۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۳ آرین ابهر ۸۵,۱۴۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۴ آرین ابهر ۱۰۸,۱۴۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۵ آرین ابهر ۱۴۴,۸۷۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۲ آرین ابهر ۹۲,۸۴۴ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۳ آرین ابهر ۱۲۷,۰۷۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۴ آرین ابهر ۱۶۷,۳۲۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۵ آرین ابهر ۲۱۴,۷۲۱ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۲ آرین ابهر ۱۳۰,۷۸۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۳ آرین ابهر ۱۹۳,۰۱۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۴ آرین ابهر ۲۴۳,۹۳۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۵ آرین ابهر ۳۰۰,۵۱۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۲ آرین ابهر ۲۱۴,۷۲۱ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۳ آرین ابهر ۳۰۷,۳۸۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۴ آرین ابهر ۴۰۹,۰۳۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۵ آرین ابهر ۵۰۷,۳۵۳ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۳ آرین ابهر ۵۱۳,۴۷۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۴ آرین ابهر ۶۵۸,۵۳۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۵ آرین ابهر ۷۹۶,۷۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۳ آرین ابهر ۷۶۶,۱۳۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۴ آرین ابهر ۱,۰۱۰,۹۹۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۵ آرین ابهر ۱,۲۶۲,۳۵۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۳ آرین ابهر ۱,۰۳۴,۱۸۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۴ آرین ابهر ۱,۳۸۴,۷۸۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ ۳۵ *۳ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ ۷۰ *۳ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل تلفن ۰٫۴ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۳۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۴۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۴۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۶۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۴ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۶ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۳ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۴ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۶ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۳۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل شبکه ۱ *cat۶ نگزنس تماس بگیرید نگزنس شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه ۱ *cat۵ لگراند تماس بگیرید لگراند شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه ۱ *cat۶ لگراند تماس بگیرید لگراند شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل کواکسیال
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل کواکسیال * صادراتی تماس بگیرید صادراتی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل کواکسیال * معمولی تماس بگیرید معمولی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل زمینی ۱٫۵ *۲ افشار نژاد ۶۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۳ افشار نژاد ۸۲,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۴ افشار نژاد تماس بگیرید افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۵ افشار نژاد ۱۲۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۲ افشار نژاد ۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۳ افشار نژاد ۱۱۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۴ افشار نژاد ۱۴۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۵ افشار نژاد ۱۸۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۲ افشار نژاد ۱۳۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۳ افشار نژاد ۱۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۴ افشار نژاد ۲۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۵ افشار نژاد ۲۶۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۲ افشار نژاد ۱۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۳ افشار نژاد ۲۲۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۴ افشار نژاد ۲۹۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۵ افشار نژاد ۳۶۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۲ افشار نژاد ۲۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۳ افشار نژاد ۳۴۷,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۴ افشار نژاد ۴۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۵ افشار نژاد ۵۶۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۱ افشار نژاد ۱۶۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۲ افشار نژاد ۳۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۳ افشار نژاد ۵۳۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۴ افشار نژاد ۷۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۵ افشار نژاد ۸۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۱ افشار نژاد ۲۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۳ افشار نژاد ۷۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۴ افشار نژاد ۱,۰۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۵ افشار نژاد ۱,۳۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۱ افشار نژاد ۳۴۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۳ افشار نژاد ۱,۰۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۵ افشار نژاد ۱,۸۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۷۰ *۱ افشار نژاد ۶۷۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۹۵ *۱ افشار نژاد ۹۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۲۰ *۱ افشار نژاد ۱,۱۳۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۵۰ *۱ افشار نژاد ۱,۴۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۸۵ *۱ افشار نژاد ۱,۷۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۴۰ *۱ افشار نژاد ۲,۲۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۰۰ *۱ افشار نژاد ۲,۸۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ ۱۶ *۳ افشار نژاد ۱,۲۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ ۱۶ *۳ افشار نژاد ۹۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۷۰ ۳۵ *۳ افشار نژاد ۲,۳۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۵۰ ۲۵ *۳ افشار نژاد ۱,۶۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۲۰ *۱ آرین ابهر ۱,۰۸۸,۹۶۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش
نام محصول قیمت سایز برند حالت تاریخ
سیم جوش ۲٫۴ آما رول بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ۲,۴ آما رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ آما رول بنگاه تهران ۱۲۷,۰۰۰ ۱,۶ آما رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۲ آما بسته بنگاه تهران ۱۲۷,۰۰۰ ۱,۲ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۲٫۴ فیلارک رول بنگاه تهران ۱۳۰,۰۰۰ ۲,۴ فیلارک رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ فیلارک رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۱,۶ فیلارک رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۱,۶ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۲٫۴ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۲,۴ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۲ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ۱,۲ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن