اتصالات تجهیزات آتشنشانی

سیم
نام محصول قیمت برند تاریخ
سیم افشان ۱ *۱ افشار نژاد ۱۰,۲۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱٫۵ *۱ افشار نژاد ۱۴,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲٫۵ *۱ افشار نژاد ۲۳,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۴ *۱ افشار نژاد ۳۶,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۶ *۱ افشار نژاد ۵۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۰ *۱ افشار نژاد ۹۶,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۰٫۵ *۱ آرین ابهر ۵,۰۶۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۰٫۷۵ *۱ آرین ابهر ۷,۲۰۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱ *۱ آرین ابهر ۹,۶۱۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱٫۵ *۱ آرین ابهر ۱۴,۳۴۴ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲٫۵ *۱ آرین ابهر ۲۲,۴۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۴ *۱ آرین ابهر ۳۶,۶۰۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۶ *۱ آرین ابهر ۵۲,۸۰۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۰ *۱ آرین ابهر ۹۳,۳۶۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۶ *۱ آرین ابهر ۱۴۴,۹۳۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲۵ *۱ آرین ابهر ۲۲۷,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۳۵ *۱ آرین ابهر ۳۱۵,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۷۰ *۱ آرین ابهر ۶۴۵,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن