اتصالات تجهیزات آتشنشانی

کابل افشان
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲ افشار نژاد ۲۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۳ افشار نژاد ۳۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۲ افشار نژاد ۳۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۳ افشار نژاد ۴۲,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۲ افشار نژاد ۴۴,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۳ افشار نژاد ۵۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۴ افشار نژاد ۷۶,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۲ افشار نژاد ۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۳ افشار نژاد ۹۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۲ افشار نژاد ۱۰۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۳ افشار نژاد ۱۴۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۳ افشار نژاد ۲۰۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۲ افشار نژاد ۲۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۳ افشار نژاد ۳۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۲ افشار نژاد ۳۸۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۳ افشار نژاد ۵۲۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۳ افشار نژاد ۸۴۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۳ افشار نژاد ۱,۱۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۵۰ ۲۵ *۳ افشار نژاد ۱,۶۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲ آرین ابهر ۲۰,۹۶۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۴ آرین ابهر ۳۷,۶۵۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۲ آرین ابهر ۲۵,۷۸۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۳ آرین ابهر ۳۷,۳۹۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۴ آرین ابهر ۴۵,۷۲۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۲ آرین ابهر ۳۷,۶۵۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۳ آرین ابهر ۵۳,۸۸۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۴ آرین ابهر ۶۹,۸۴۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۵ آرین ابهر ۹۰,۱۵۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۷ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۲ آرین ابهر ۶۰,۱۹۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۳ آرین ابهر ۸۵,۱۴۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۴ آرین ابهر ۱۰۸,۱۴۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۵ آرین ابهر ۱۴۴,۸۷۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۲ آرین ابهر ۹۲,۸۴۴ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۳ آرین ابهر ۱۲۷,۰۷۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۴ آرین ابهر ۱۶۷,۳۲۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۵ آرین ابهر ۲۱۴,۷۲۱ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۲ آرین ابهر ۱۳۰,۷۸۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۳ آرین ابهر ۱۹۳,۰۱۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۴ آرین ابهر ۲۴۳,۹۳۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۵ آرین ابهر ۳۰۰,۵۱۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۲ آرین ابهر ۲۱۴,۷۲۱ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۳ آرین ابهر ۳۰۷,۳۸۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۴ آرین ابهر ۴۰۹,۰۳۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۵ آرین ابهر ۵۰۷,۳۵۳ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۳ آرین ابهر ۵۱۳,۴۷۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۴ آرین ابهر ۶۵۸,۵۳۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۵ آرین ابهر ۷۹۶,۷۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۳ آرین ابهر ۷۶۶,۱۳۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۴ آرین ابهر ۱,۰۱۰,۹۹۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۵ آرین ابهر ۱,۲۶۲,۳۵۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۳ آرین ابهر ۱,۰۳۴,۱۸۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۴ آرین ابهر ۱,۳۸۴,۷۸۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ ۳۵ *۳ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ ۷۰ *۳ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل تلفن ۰٫۴ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۳۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۴۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۴۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۶۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۴ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۶ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۳ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۴ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۶ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۳۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل شبکه ۱ *cat۶ نگزنس تماس بگیرید نگزنس شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه ۱ *cat۵ لگراند تماس بگیرید لگراند شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه ۱ *cat۶ لگراند تماس بگیرید لگراند شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل کواکسیال
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل کواکسیال * صادراتی تماس بگیرید صادراتی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل کواکسیال * معمولی تماس بگیرید معمولی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل زمینی ۱٫۵ *۲ افشار نژاد ۶۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۳ افشار نژاد ۸۲,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۴ افشار نژاد تماس بگیرید افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۵ افشار نژاد ۱۲۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۲ افشار نژاد ۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۳ افشار نژاد ۱۱۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۴ افشار نژاد ۱۴۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۵ افشار نژاد ۱۸۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۲ افشار نژاد ۱۳۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۳ افشار نژاد ۱۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۴ افشار نژاد ۲۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۵ افشار نژاد ۲۶۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۲ افشار نژاد ۱۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۳ افشار نژاد ۲۲۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۴ افشار نژاد ۲۹۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۵ افشار نژاد ۳۶۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۲ افشار نژاد ۲۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۳ افشار نژاد ۳۴۷,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۴ افشار نژاد ۴۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۵ افشار نژاد ۵۶۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۱ افشار نژاد ۱۶۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۲ افشار نژاد ۳۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۳ افشار نژاد ۵۳۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۴ افشار نژاد ۷۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۵ افشار نژاد ۸۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۱ افشار نژاد ۲۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۳ افشار نژاد ۷۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۴ افشار نژاد ۱,۰۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۵ افشار نژاد ۱,۳۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۱ افشار نژاد ۳۴۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۳ افشار نژاد ۱,۰۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۵ افشار نژاد ۱,۸۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۷۰ *۱ افشار نژاد ۶۷۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۹۵ *۱ افشار نژاد ۹۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۲۰ *۱ افشار نژاد ۱,۱۳۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۵۰ *۱ افشار نژاد ۱,۴۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۸۵ *۱ افشار نژاد ۱,۷۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۴۰ *۱ افشار نژاد ۲,۲۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۰۰ *۱ افشار نژاد ۲,۸۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ ۱۶ *۳ افشار نژاد ۱,۲۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ ۱۶ *۳ افشار نژاد ۹۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۷۰ ۳۵ *۳ افشار نژاد ۲,۳۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۵۰ ۲۵ *۳ افشار نژاد ۱,۶۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۲۰ *۱ آرین ابهر ۱,۰۸۸,۹۶۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن