اتصالات تجهیزات آتشنشانی

تبدیل
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
تبدیل ۲*۸ تماس بگیرید ۲*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل ۳*۸ تماس بگیرید ۳*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۲ تماس بگیرید ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۳ تماس بگیرید تبدیل “۱*”۳ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان مانیسمان جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۳ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۴ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۴ اینچ ۱/۲ ۱*۴ اینچ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۲*”۳ تماس بگیرید ۱/۲ ۲*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۲*”۶ تماس بگیرید ۱/۲ ۲*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۱ تماس بگیرید ۱/۲*۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۳/۴ تماس بگیرید ۱/۲*۳/۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۳ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۴ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۲*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۳ تماس بگیرید ۲*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۴ تماس بگیرید ۲*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۴ تماس بگیرید ۳*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۵ تماس بگیرید ۳*۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۶ تماس بگیرید ۳*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱ تماس بگیرید ۳/۴*۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱۱/۲ تماس بگیرید ۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱۱/۴ تماس بگیرید ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۲ تماس بگیرید ۳/۴*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۵ تماس بگیرید ۴*۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۶ تماس بگیرید ۴*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۸ تماس بگیرید ۴*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۵*”۶ تماس بگیرید ۵*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۵*”۸ تماس بگیرید ۵*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۶*”۸ تماس بگیرید ۶*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده
نام محصول قیمت سایز نوع کالا برند تاریخ
سردنده ” ۱/۲ ۱ ۲۳,۵۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۱ ۵۹,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۲ ۵۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱۱/۴ ۱۹,۸۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۴ ۱ ۴۹,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۳/۴ ۱۰,۵۰۰ ۳/۴ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۳/۴ ۳۲,۰۰۰ ۳/۴ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱ ۱۴,۳۰۰ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱/۲ ۲۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۲ ۲۹,۵۰۰ ۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۲ ۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۳ ۷۳,۰۰۰ ۳ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۴ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۴ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
سه راه ” ۱/۲ ۱ ۳۱۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۱/۲ ۲ ۶۷۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۱/۴ ۱ ۲۴۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۳/۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱ ۲۱۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱/۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۲ ما تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۴ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۵ ما ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۸ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ۲۴” تماس بگیرید ۲۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ
نام محصول قیمت سایز رده جنس برند تاریخ
کپ ” ۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱ ۱۰۵,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲ ۲۸۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱ ۷۷,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۳/۴ ۵۴,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۳/۴ ۳۷,۸۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱ ۷۵,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱ ۵۲,۵۰۰ ۱ اینچ ۸۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱/۲ ۳۱,۵۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱/۲ ۴۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه ۸۰ جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه ۴۰ جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۸۰ مانیسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۸ تماس بگیرید ۸ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۸ تماس بگیرید ۸ اینچ - مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ۲۴” تماس بگیرید زانو جوشی ۲۴” ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ۲۴” تماس بگیرید ۲۴ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
گل میخ عرشه
نام محصول قیمت سایز جنس برند تاریخ
گل میخ عرشه با سرامیک ۳۱,۴۰۰ ۱۹*۱۱۵ فولادی اتصالات جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن