اتصالات تجهیزات آتشنشانی

الکترود
نام محصول قیمت سایز استاندارد برند حالت تاریخ
آما بسته بنگاه تهران ۱۱۳,۷۰۰ ۴ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران تماس بگیرید ۵ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۱۴,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۲۲۹,۰۰۰ ۲ E۷۰۱۸ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۲۹۵,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۰ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۲۱,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۱ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۲۱,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۲ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۶۲,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۴ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۶۲,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۵ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۲۲,۰۰۰ ۲,۵ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
آما بسته بنگاه تهران ۱۱۳,۷۰۰ ۳ E۶۰۱۳ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۰ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۵۷,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۱ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۲ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۳ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۴ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۲۰ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ۲ E۷۰۱۸ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۰۶,۰۰۰ ۳ E۶۰۱۳ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
میکا بسته بنگاه تهران ۱۱۶,۰۰۰ ۲ E۶۰۱۵ میکا بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم
نام محصول قیمت برند تاریخ
سیم افشان ۱ *۱ افشار نژاد ۱۰,۲۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱٫۵ *۱ افشار نژاد ۱۴,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲٫۵ *۱ افشار نژاد ۲۳,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۴ *۱ افشار نژاد ۳۶,۵۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۶ *۱ افشار نژاد ۵۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۰ *۱ افشار نژاد ۹۶,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۰٫۵ *۱ آرین ابهر ۵,۰۶۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۰٫۷۵ *۱ آرین ابهر ۷,۲۰۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱ *۱ آرین ابهر ۹,۶۱۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱٫۵ *۱ آرین ابهر ۱۴,۳۴۴ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲٫۵ *۱ آرین ابهر ۲۲,۴۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۴ *۱ آرین ابهر ۳۶,۶۰۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۶ *۱ آرین ابهر ۵۲,۸۰۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۰ *۱ آرین ابهر ۹۳,۳۶۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۱۶ *۱ آرین ابهر ۱۴۴,۹۳۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۲۵ *۱ آرین ابهر ۲۲۷,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۳۵ *۱ آرین ابهر ۳۱۵,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم افشان ۷۰ *۱ آرین ابهر ۶۴۵,۰۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲ افشار نژاد ۲۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۳ افشار نژاد ۳۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۲ افشار نژاد ۳۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۳ افشار نژاد ۴۲,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۲ افشار نژاد ۴۴,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۳ افشار نژاد ۵۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۴ افشار نژاد ۷۶,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۲ افشار نژاد ۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۳ افشار نژاد ۹۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۲ افشار نژاد ۱۰۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۳ افشار نژاد ۱۴۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۳ افشار نژاد ۲۰۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۲ افشار نژاد ۲۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۳ افشار نژاد ۳۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۲ افشار نژاد ۳۸۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۳ افشار نژاد ۵۲۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۳ افشار نژاد ۸۴۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۳ افشار نژاد ۱,۱۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۵۰ ۲۵ *۳ افشار نژاد ۱,۶۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۲ آرین ابهر ۲۰,۹۶۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۰٫۷۵ *۴ آرین ابهر ۳۷,۶۵۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۲ آرین ابهر ۲۵,۷۸۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۳ آرین ابهر ۳۷,۳۹۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱ *۴ آرین ابهر ۴۵,۷۲۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۲ آرین ابهر ۳۷,۶۵۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۳ آرین ابهر ۵۳,۸۸۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۴ آرین ابهر ۶۹,۸۴۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۵ آرین ابهر ۹۰,۱۵۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱٫۵ *۷ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۲ آرین ابهر ۶۰,۱۹۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۳ آرین ابهر ۸۵,۱۴۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۴ آرین ابهر ۱۰۸,۱۴۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲٫۵ *۵ آرین ابهر ۱۴۴,۸۷۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۲ آرین ابهر ۹۲,۸۴۴ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۳ آرین ابهر ۱۲۷,۰۷۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۴ آرین ابهر ۱۶۷,۳۲۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۴ *۵ آرین ابهر ۲۱۴,۷۲۱ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۲ آرین ابهر ۱۳۰,۷۸۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۳ آرین ابهر ۱۹۳,۰۱۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۴ آرین ابهر ۲۴۳,۹۳۸ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۶ *۵ آرین ابهر ۳۰۰,۵۱۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۲ آرین ابهر ۲۱۴,۷۲۱ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۳ آرین ابهر ۳۰۷,۳۸۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۴ آرین ابهر ۴۰۹,۰۳۶ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۰ *۵ آرین ابهر ۵۰۷,۳۵۳ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۳ آرین ابهر ۵۱۳,۴۷۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۴ آرین ابهر ۶۵۸,۵۳۹ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ *۵ آرین ابهر ۷۹۶,۷۴۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۳ آرین ابهر ۷۶۶,۱۳۲ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۴ آرین ابهر ۱,۰۱۰,۹۹۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۲۵ *۵ آرین ابهر ۱,۲۶۲,۳۵۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۳ آرین ابهر ۱,۰۳۴,۱۸۵ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ *۴ آرین ابهر ۱,۳۸۴,۷۸۷ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۱۶ ۳۵ *۳ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل افشان ۳۵ ۷۰ *۳ آرین ابهر تماس بگیرید آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل تلفن ۰٫۴ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۳۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۴۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۴۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۶۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۴ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۴ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۶ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۵ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۳ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۴ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۶ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۵ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۳۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۵۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۱۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل تلفن ۰٫۶ *۲۰۰ کرمان تماس بگیرید کرمان شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل شبکه ۱ *cat۶ نگزنس تماس بگیرید نگزنس شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه ۱ *cat۵ لگراند تماس بگیرید لگراند شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل شبکه ۱ *cat۶ لگراند تماس بگیرید لگراند شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل کواکسیال
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل کواکسیال * صادراتی تماس بگیرید صادراتی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل کواکسیال * معمولی تماس بگیرید معمولی شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی
نام محصول قیمت برند تاریخ
کابل زمینی ۱٫۵ *۲ افشار نژاد ۶۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۳ افشار نژاد ۸۲,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۴ افشار نژاد تماس بگیرید افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱٫۵ *۵ افشار نژاد ۱۲۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۲ افشار نژاد ۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۳ افشار نژاد ۱۱۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۴ افشار نژاد ۱۴۳,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲٫۵ *۵ افشار نژاد ۱۸۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۲ افشار نژاد ۱۳۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۳ افشار نژاد ۱۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۴ افشار نژاد ۲۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۴ *۵ افشار نژاد ۲۶۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۲ افشار نژاد ۱۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۳ افشار نژاد ۲۲۸,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۴ افشار نژاد ۲۹۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۶ *۵ افشار نژاد ۳۶۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۲ افشار نژاد ۲۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۳ افشار نژاد ۳۴۷,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۴ افشار نژاد ۴۵۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۰ *۵ افشار نژاد ۵۶۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۱ افشار نژاد ۱۶۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۲ افشار نژاد ۳۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۳ افشار نژاد ۵۳۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۴ افشار نژاد ۷۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۶ *۵ افشار نژاد ۸۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۱ افشار نژاد ۲۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۳ افشار نژاد ۷۹۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۴ افشار نژاد ۱,۰۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ *۵ افشار نژاد ۱,۳۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۱ افشار نژاد ۳۴۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۳ افشار نژاد ۱,۰۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ *۵ افشار نژاد ۱,۸۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۷۰ *۱ افشار نژاد ۶۷۵,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۹۵ *۱ افشار نژاد ۹۱۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۲۰ *۱ افشار نژاد ۱,۱۳۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۵۰ *۱ افشار نژاد ۱,۴۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۸۵ *۱ افشار نژاد ۱,۷۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۴۰ *۱ افشار نژاد ۲,۲۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۰۰ *۱ افشار نژاد ۲,۸۵۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۳۵ ۱۶ *۳ افشار نژاد ۱,۲۷۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۲۵ ۱۶ *۳ افشار نژاد ۹۸۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۷۰ ۳۵ *۳ افشار نژاد ۲,۳۰۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۵۰ ۲۵ *۳ افشار نژاد ۱,۶۲۰,۰۰۰ افشار نژاد شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
کابل زمینی ۱۲۰ *۱ آرین ابهر ۱,۰۸۸,۹۶۰ آرین ابهر شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش
نام محصول قیمت سایز برند حالت تاریخ
سیم جوش ۲٫۴ آما رول بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ۲,۴ آما رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ آما رول بنگاه تهران ۱۲۷,۰۰۰ ۱,۶ آما رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۲ آما بسته بنگاه تهران ۱۲۷,۰۰۰ ۱,۲ آما بسته شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۲٫۴ فیلارک رول بنگاه تهران ۱۳۰,۰۰۰ ۲,۴ فیلارک رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ فیلارک رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۱,۶ فیلارک رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۶ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۱,۶ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۲٫۴ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۹,۰۰۰ ۲,۴ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
سیم جوش ۱٫۲ پارس رول بنگاه تهران ۱۳۷,۰۰۰ ۱,۲ پارس رول شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن