اتصالات تجهیزات آتشنشانی

انواع فلنج
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۴۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۳۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۵۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۶۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۷۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۸۴۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج کور ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنج گلودار
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۴۸۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳۳۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶ اینچ PN۱۶ ۳۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۶۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۷۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۹۷۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ ۳۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴ اینچ PN۱۶ ۳۳ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ اینچ PN۱۶ ۳۸ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۳۹۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۸ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۳,۹ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج گلودار ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنج دنده ای
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۳۲۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۲۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۲۸۵,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۱۸۵,۰۰۰ ۳/۴ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۲۲۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۳۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۴۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۵۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۸۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنج دنده ای ۱۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۱۵ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۸۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۲۷۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۴۲۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۵۴۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۶۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۵ اینچ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنج دنده ای ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون
نام محصول قیمت سایز استاندارد ضخامت جنس برند تاریخ
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۴۵۰,۰۰۰ ۲ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۶۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۸۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۲ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۲ کلاس۱۵۰ مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ کلاس۱۵۰ ۳۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۲۸۵,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۲۷۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی فولادی جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون ۲۰ ۳۹۳,۳۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون ۲۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فلنچ اسلیپون ۲۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۳۶۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۴۸۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۵۸۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد PN۱۶ فلنچ اسلیپون ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ ۲۰ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۳,۹ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
مشهد کلاس۱۵۰ فلنچ اسلیپون ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ کلاس۱۵۰ ۲۸,۶ فولادی مشهد جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرکشویی
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۳۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرکشویی “۱۴ چدنی ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۲۷۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۵,۹۰۰,۰۰۲ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۶,۰۷۷,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۶,۰۷۷,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۷,۲۷۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۹,۲۸۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرکشویی ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرکشویی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۹۵۵,۰۰۰ ۱/۱ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۶,۱۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۷,۴۹۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۹,۳۲۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرکشویی تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرکشویی ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۱۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی “۱۴ چدنی تماس بگیرید ۱۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر سوپاپی تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی “۸ چدنی تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر سوپاپی “۱۰ ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۸,۶۴۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۲۳,۶۲۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر سوپاپی ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۳,۴۸۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرپروانه ای ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۲,۶۳۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیرپروانه ای ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۲ ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۳ ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۴ ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۵ ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۵ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۶ ۸,۳۳۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیرپروانه ای “۶ ۸,۶۶۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیرپروانه ای ۱۱,۱۹۵,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ دیسک کروم اهرمی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ دیسک کروم گیربکسی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۶ دیسک کروم اهرمی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۰ شیرپروانه ای تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۰ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۳ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۵ ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۵ ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۶ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر یک طرفه “۶ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر یک طرفه ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر یک طرفه ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۲ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۳ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۴ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۵ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۶ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
فاراب PN۱۶ شیر یک طرفه تماس بگیرید ۸ اینچ PN۱۶ چدنی فاراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی
نام محصول قیمت سایز استاندارد جنس برند تاریخ
شیر صافی ” ۱/۲ ۲ ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۴۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۳,۷۰۵,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۲ ۳,۷۰۵,۰۰۰ ۲ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۳ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۳ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۴ ۷,۴۸۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی “۴ ۷,۴۸۰,۰۰۰ ۴ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۱۰,۲۰۵,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۱۰,۲۰۵,۰۰۰ ۵ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۶ شیر صافی ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
میراب PN۱۰ شیر صافی ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۸ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۰ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
شیر صافی “۸ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ PN۱۶ چدنی میراب جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
تبدیل ۲*۸ تماس بگیرید ۲*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل ۳*۸ تماس بگیرید ۳*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۲ تماس بگیرید ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱*”۳ تماس بگیرید تبدیل “۱*”۳ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان مانیسمان جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۳ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۱*”۴ تماس بگیرید ۱/۲ ۱*۴ اینچ ۱/۲ ۱*۴ اینچ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۲*”۳ تماس بگیرید ۱/۲ ۲*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲ ۲*”۶ تماس بگیرید ۱/۲ ۲*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۱ تماس بگیرید ۱/۲*۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۲*”۳/۴ تماس بگیرید ۱/۲*۳/۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۲ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۳ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۱/۴ ۱*”۴ تماس بگیرید ۱/۴ ۱*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۲*۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۳ تماس بگیرید ۲*۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۲*”۴ تماس بگیرید ۲*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۴ تماس بگیرید ۳*۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۵ تماس بگیرید ۳*۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳*”۶ تماس بگیرید ۳*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱ تماس بگیرید ۳/۴*۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱۱/۲ تماس بگیرید ۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۱۱/۴ تماس بگیرید ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۳/۴*”۲ تماس بگیرید ۳/۴*۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۵ تماس بگیرید ۴*۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۶ تماس بگیرید ۴*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۴*”۸ تماس بگیرید ۴*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۵*”۶ تماس بگیرید ۵*۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۵*”۸ تماس بگیرید ۵*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
تبدیل “۶*”۸ تماس بگیرید ۶*۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده
نام محصول قیمت سایز نوع کالا برند تاریخ
سردنده ” ۱/۲ ۱ ۲۳,۵۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۱ ۵۹,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۲ ۵۵,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۲ ۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱۱/۴ ۱۹,۸۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۱/۴ ۱ ۴۹,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۳/۴ ۱۰,۵۰۰ ۳/۴ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده ” ۳/۴ ۳۲,۰۰۰ ۳/۴ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱ ۱۴,۳۰۰ ۱ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۱/۲ ۲۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۲ ۲۹,۵۰۰ ۲ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۲ ۸۰,۰۰۰ ۲ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۳ ۷۳,۰۰۰ ۳ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۴ اینچ درزدار ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سردنده “۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۴ اینچ مانیسمان ایران اتصال جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
سه راه ” ۱/۲ ۱ ۳۱۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۱/۲ ۲ ۶۷۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۱/۴ ۱ ۲۴۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ” ۳/۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱ ۲۱۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱/۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۲ ما تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۴ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۵ ما ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۶ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه “۸ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سه راه ۲۴” تماس بگیرید ۲۴ اینچ ۴۰ مانیسمان بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ
نام محصول قیمت سایز رده جنس برند تاریخ
کپ ” ۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
کپ “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ فولادی بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی
نام محصول قیمت سایز رده نوع کالا برند تاریخ
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱ ۱۰۵,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲ ۲۸۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱ ۱۱۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱ ۷۷,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۳/۴ ۵۴,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ” ۳/۴ ۳۷,۸۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱ ۷۵,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱ ۵۲,۵۰۰ ۱ اینچ ۸۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱/۲ ۳۱,۵۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱/۲ ۴۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۰ تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۲ تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه ۸۰ جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه ۴۰ جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۴ تماس بگیرید ۱۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۶ تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۸۰ مانیسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۱۸ تماس بگیرید ۱۸ اینچ ۴۰ مانیسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۲۰ تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۸ تماس بگیرید ۸ اینچ ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی “۸ تماس بگیرید ۸ اینچ - مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ۲۴” تماس بگیرید زانو جوشی ۲۴” ۴۰ مانسمان ۴۵ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
زانو جوشی ۲۴” تماس بگیرید ۲۴ اینچ ۸۰ مانسمان ۹۰ درجه بنکن جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
گل میخ عرشه
نام محصول قیمت سایز جنس برند تاریخ
گل میخ عرشه با سرامیک ۳۱,۴۰۰ ۱۹*۱۱۵ فولادی اتصالات جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن