تیر آهن و هاش

ریل آهنی
نام محصول قیمت نوع کالا محصول تحویل تاریخ
ریل آهنی p ۵۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید p ۵۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی R ۳۳ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۳۳ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی R ۳۸ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۳۸ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنیA R۴۳ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۴۳ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنیS۳۳ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۳۳ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۴۱ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۴۱ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۴۹ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۴۹ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۵۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۵۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۶۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۶۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی UIC ۶۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید UIC ۶۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ذوب آهن
نام محصول قیمت برند واحد طول شاخه سایز وزن تاریخ
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۷,۵۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۲ ۱۲۵ پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۸,۵۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۴ ۱۵۵ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۹,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۶ ۱۹۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۱۸ ۲۳۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۰ ۲۷۵ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۲ ۳۲۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۴ ۳۷۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۲۷ ۴۳۵ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ذوب آهن شاخه ۱۲ متری ۳۰ ۵۰۰ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن فایکو
نام محصول قیمت واحد برند وزن سایز طول شاخه تاریخ
تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متری ۷,۰۰۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۱۴۰ ۱۴ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متری ۸,۶۵۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۱۷۰ ۱۶ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متری ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۰ ۱۸ ۲۱۰ ۱۸ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متری ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۲۶۰ ۲۰ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متری ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ شاخه فایکو ۳۱۰ ۲۲ ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات آهنی پرس نشده
نام محصول قیمت حالت رده تحویل تاریخ
ضایعات فلزی پرس نشده آلومینیوم تماس بگیرید پرس نشده آلومینیوم بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده آلیاژی تماس بگیرید پرس نشده آلیاژی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه پوشال تماس بگیرید پرس نشده پلیسه پوشال بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه ناخنی تماس بگیرید پرس نشده پلیسه ناخنی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده چدن تماس بگیرید پرس نشده چدن بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده چدن تماس بگیرید پرس نشده چدن بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده حلب تماس بگیرید پرس نشده حلب بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده درجه دو تماس بگیرید پرس نشده درجه دو بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده درجه سه تماس بگیرید پرس نشده درجه سه بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده درجه یک تماس بگیرید پرس نشده درجه یک بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده روغنى بالاى یک میل تماس بگیرید پرس نشده روغنى بالاى يك ميل بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده روغنى زیر یک میل تماس بگیرید پرس نشده روغنى زير يك ميل بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده روکشدار و گالوانیزه تماس بگیرید پرس نشده روكشدار و گالوانيزه بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
قراضه سوپرویژه تماس بگیرید پرس نشده مسی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ضایعات فلزی پرس نشده ویژه تماس بگیرید پرس نشده ویژه بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن آرین
نام محصول قیمت وزن برند سایز طول شاخه واحد تاریخ
تیرآهن تیرآهن ۱۴ آرین ۱۲ متری ۷,۰۰۰,۰۰۰ - آرین ۱۴ ۱۲ متری شاخه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۰ آرین ۱۲ متری ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶۰ آرین ۲۰ ۱۲ متری شاخه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۲۲ آرین ۱۲ متری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ - آرین ۲۲ ۱۲ متری شاخه سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن روسیه
نام محصول قیمت سایز وزن برند طول شاخه واحد تاریخ
تیرآهن ۳۳ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۳۳ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۳۵ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۳۵ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۴۰ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۴۰ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۴۵ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۴۵ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۵۰ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۵۰ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۵۵ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن ۶۰ روسیه ۱۲ متری تماس بگیرید ۶۰ - روسیه ۱۲ متری کیلوگرم سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن کره
نام محصول قیمت وزن سایز واحد برند طول شاخه تاریخ
تیرآهن IPE ۳۳ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۵۹۰ ۳۳ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۳۶ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۶۸۰ ۳۶ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۴۰کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۷۸۰ ۴۰ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۴۵ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۹۳۰ ۴۵ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۶۰ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۴۳۰ ۵۰ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۵۰ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۰۸۰ ۵۰ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
تیرآهن IPE ۵۵ کره ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲۸۰ ۵۵ کیلوگرم کره ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
HEA هاش
نام محصول قیمت محصول سایز طول استاندارد تاریخ
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۲ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۶ ترک -کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۶ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۸ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۲ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۶ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۸ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۲ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۴ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۸ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۵ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۵ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۶۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۵ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۷۰ ۱۲ متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سبک ۱۰۰ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰۰ ۱۲متری HEA سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
HEB هاش
نام محصول قیمت محصول سایز استاندارد طول تاریخ
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۲ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۴ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۶ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۸ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۲ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۴ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۶ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۲۸ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۲ ترک -کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۲ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۴ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۶ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۳۸ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۴۵ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۵۵ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۶۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۶۵ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۷۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاش سنگین ۱۰۰ ترک- کره شاخه ۱۲ متری تماس بگیرید ترک-کره ۱۰۰ HEB ۱۲ متری سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی
نام محصول قیمت نوع کالا محصول تحویل تاریخ
ریل جرثقیلی A ۱۰۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۱۰۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۴۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۴۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۶۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۶۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۶۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۶۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۷۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۷۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۱۲۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A۱۲۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۵۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A۵۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A۶۰ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید A۶۰ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی
نام محصول قیمت محصول تحویل نوع کالا تاریخ
ریل معدنی JIC ۱۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید JIC ۱۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی R ۱۸ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۱۸ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی R ۲۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۲۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی R۸ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S ۱۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۱۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S۱۸ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید S۱۸ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S۲۰ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید S۲۰ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S۳۰ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید S۳۰ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن