تیر آهن و هاش

ریل آهنی
نام محصول قیمت نوع کالا محصول تحویل تاریخ
ریل آهنی p ۵۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید p ۵۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی R ۳۳ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۳۳ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی R ۳۸ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۳۸ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنیA R۴۳ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۴۳ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنیS۳۳ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۳۳ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۴۱ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۴۱ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۴۹ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۴۹ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۵۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۵۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی S ۶۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۶۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل آهنی UIC ۶۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید UIC ۶۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی
نام محصول قیمت نوع کالا محصول تحویل تاریخ
ریل جرثقیلی A ۱۰۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۱۰۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۴۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۴۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۶۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۶۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۶۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۶۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۷۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A ۷۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۱۲۰ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A۱۲۰ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A ۵۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید A۵۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل جرثقیلی A۶۰ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید A۶۰ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی
نام محصول قیمت محصول تحویل نوع کالا تاریخ
ریل معدنی JIC ۱۵ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید JIC ۱۵ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی R ۱۸ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۱۸ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی R ۲۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید R ۲۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی R۸ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S ۱۴ شاخه ۱۲متری تماس بگیرید S ۱۴ وارداتی بنگاه تهران چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S۱۸ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید S۱۸ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S۲۰ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید S۲۰ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریل معدنی S۳۰ متری ۱۲ کارخانه تماس بگیرید S۳۰ وارداتی کارخانه چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن