میلگرد

مش
نام محصول قیمت سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری تاریخ
مش تهران ۶ چشمه ۳۰*۳۰ تماس بگیرید ۶ چشمه ۳۰*۳۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۶ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۶ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۸ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۸ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۰ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۰ چشمه۲۰*۲۰ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۲۰*۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
تهران ۱۰ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۱۰ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۲ چشمه۱۰*۱۰ تماس بگیرید ۱۲ چشمه۱۰*۱۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
مش تهران ۱۲ چشمه۱۵*۱۵ تماس بگیرید ۱۲ چشمه۱۵*۱۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس
نام محصول قیمت وزن هر برگ تعداد ستون محل بارگیری تاریخ
رابیتس ۶۰۰ gr تماس بگیرید ۶۰۰ gr سیزده ستون بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۰۰۰gr تماس بگیرید ۱۰۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۴۰۰gr تماس بگیرید ۴۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۵۰۰gr تماس بگیرید ۵۰۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۶۵۰gr تماس بگیرید ۶۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۰۰ gr تماس بگیرید ۷۰۰ gr - کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۵۰gr تماس بگیرید ۷۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۷۷۰gr تماس بگیرید ۷۷۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۰۰ gr تماس بگیرید ۸۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۵۰gr تماس بگیرید ۸۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۶۰gr تماس بگیرید ۸۶۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۸۰gr تماس بگیرید ۸۸۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۸۸۰gr تماس بگیرید ۸۸۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۹۰۰ gr تماس بگیرید ۹۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۹۵۰gr تماس بگیرید ۹۵۰gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۰۰۰ gr تماس بگیرید ۱۰۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
رابیتس ۱۱۰۰ gr تماس بگیرید ۱۱۰۰ gr - بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
زیگزاگ
نام محصول قیمت سایز طول محل بارگیری تاریخ
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی تماس بگیرید ۶ سانتی ۵۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی تماس بگیرید ۸ سانتی ۵۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری مرغی
نام محصول قیمت واحد تاریخ
توری مرغی ۶٫۵ کیلویی تماس بگیرید عدد چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری مرغی ۷٫۵ کیلویی تماس بگیرید عدد چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل
نام محصول قیمت سایز آلیاژ حالت تاریخ
سیم مفتول استنلس استیل ۳۰۴ تماس بگیرید ۲ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۲٫۵ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استنلس استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۳ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۰۴ ۶۱۰,۰۰۰ ۴ ۳۰۴ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت و مهره
نام محصول قیمت سایز محل بارگیری تاریخ
بولت ۲۰ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت ۲۲ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۲ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بولت ۲۵ — بنگاه تهران تماس بگیرید ۲۵ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی
نام محصول قیمت واحد تاریخ
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۵*۵ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۵ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۲*۲ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۲ چشمه ۲*۲ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۸ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۳٫۲ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری پرسی ۴٫۵ چشمه ۴*۴ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری
نام محصول قیمت واحد تاریخ
توری حصاری ۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۵,۲۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۱۳,۳۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۴۴,۶۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۴۴,۶۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۱۴۸,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۴ چشمه ۵٫۵*۵٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۸۱,۴۵۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۹۶,۸۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۱۲۶,۷۵۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۱۲۳,۳۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ ۱۳۱,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۴ چشمه ۶٫۵*۶٫۵ تماس بگیرید کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۷۱,۴۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۸۴,۷۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۶,۸۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۵ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۱۰۸,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۷ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۸۰,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۲٫۹ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۱۱۸,۰۰۰ مترمربع چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۳٫۸ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
توری حصاری ۴ چشمه ۷٫۵*۷٫۵ ۹۷,۳۰۰ کیلوگرم چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل آلیاژ 316
نام محصول قیمت سایز آلیاژ حالت تاریخ
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۲ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۲٫۵ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۳ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم مفتول استنلس استیل ۳۱۶ ۸۳۰,۰۰۰ ۴ ۳۱۶ بسته چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم خاردار حلقوی-سوزنی
نام محصول قیمت حالت سایز محل بارگیری تاریخ
سیم خاردار حلقوی-سوزنی۶۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۶۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
سیم خاردار حلقوی-سوزنی ۹۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۹۰ بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن