انواع ورق

ورق سیاه
نام محصول قیمت ابعاد ضخامت کارخانه وضعیت تاریخ
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۲۵۰ ۲ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۲ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۲ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۳ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۴ فولاد مبارکه شيت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۴ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۶ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۶ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز تماس بگیرید ۲۰۰۰*۶۰۰۰ ۸ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۸ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۸ فولاد مبارکه فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۱۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۱۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۱۲ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۲ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۲ فولاد مبارکه فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۲ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۲ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۲ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۵۰۰ ۱۵ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۱۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۵ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۲۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۲۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۰ کارخانه فابریک چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۲۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۲۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۵ کارخانه فابریک چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۲۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۰ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۲۵۰ ۳۰ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۵ کاویان تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۳۵ کاویان فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۴۰ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه ۴۵ اکسین اهواز تماس بگیرید ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ۴۵ اکسین اهواز فابريك چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A516
نام محصول قیمت گرید ضخامت ابعاد کارخانه وضعیت تاریخ
ورق A۵۱۶ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۶ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۸ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۰ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۲ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۲ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شيت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۵ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۵۱۶ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr ۷۰ ۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A283
نام محصول قیمت گرید ضخامت ابعاد کارخانه وضعیت تاریخ
ورق A۲۸۳ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۶ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۸ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۰ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۰ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۲ ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۲ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق A۲۸۳ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید Gr C ۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه شیت چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST52
نام محصول قیمت کارخانه وضعیت ابعاد تاریخ
ورق ST۵۲ ۶ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۶ فولاد مبارکه ۶۸,۵۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق صنعتی ۸ فولاد مبارکه ۶۶,۶۰۰ فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۸ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۰ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۲ فولاد مبارکه ۶۶,۶۰۰ فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۲ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق ST۵۲ ۱۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید فولاد مبارکه شیت ۶۰۰۰*۱۵۰۰ چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار
نام محصول قیمت ابعاد کارخانه وضعیت تاریخ
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ ۱۲۵۰*۲۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۷۴,۱۰۰ ۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۶۷,۱۰۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲۰۰۰*۱۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی
نام محصول قیمت آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند تاریخ
ورق اسید شوئی ۲ تماس بگیرید ST۳۷ ۲ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۲ تماس بگیرید W۲۲ ۲ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۲٫۵ ۷۵,۰۰۰ W۲۲ ۲,۵ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۲٫۵ ۷۵,۵۰۰ W۲۲ ۲,۵ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۳ ۷۳,۸۰۰ W۲۲ ۳ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۳ تماس بگیرید W۲۲ ۳ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ ۷۱,۱۰۰ ST۳۷ ۴ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ تماس بگیرید W۲۲ ۴ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ تماس بگیرید W۲۲ ۴ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۴ ۷۱,۰۰۰ ST۳۷ ۴ رول ۱۲۵۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق اسید شوئی ۵ تماس بگیرید W۲۲ ۵ رول ۱۰۰۰ فولاد مبارکه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه
نام محصول قیمت ضخامت عرض برند حالت تحویل تاریخ
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۴ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۴ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۶ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۶ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۶ ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۷ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۷ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۸ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۸ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۸ ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد تماس بگیرید ۱ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد تماس بگیرید ۱ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد تماس بگیرید ۱,۲۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد تماس بگیرید ۱,۲۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد تماس بگیرید ۱,۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد تماس بگیرید ۱,۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد تماس بگیرید ۱,۵ ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد تماس بگیرید ۱,۵ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد تماس بگیرید ۲ ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد تماس بگیرید ۲ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه کاشان
نام محصول قیمت ضخامت عرض برند حالت تحویل تاریخ
ورق گالوانیزه کاشان تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۳۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۳۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان تماس بگیرید ۰,۴ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان تماس بگیرید ۰,۴ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان تماس بگیرید ۰,۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان تماس بگیرید ۰,۶ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان تماس بگیرید ۰,۶ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان تماس بگیرید ۰,۷ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان تماس بگیرید ۰,۷ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان تماس بگیرید ۰,۸ ۰,۸ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان تماس بگیرید ۰,۸ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱ کاشان تماس بگیرید ۱ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱ کاشان تماس بگیرید ۱ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید ۱,۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید ۱,۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان تماس بگیرید ۱,۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان تماس بگیرید ۱,۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی
نام محصول قیمت ضخامت عرض رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰٫۴ ۱۲۵۰ نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۴۷,۲۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۴۷,۲۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۳۰,۷۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۳۰,۷۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۶ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۶ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی چین
نام محصول قیمت ضخامت عرض رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ صورتی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۲۰۰,۳۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ بنفش چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۲۳۰,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۸۷,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین تماس بگیرید ۰,۲۵ ۱۰۰۰ بنفش چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۸۵,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۸۵,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۹۳,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۶۵,۳۰۰ ۰,۳ ۱۰۰۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۶۵,۳۰۰ ۰,۳ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۶۶,۳۰۰ ۰,۳ ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۴۹,۳۰۰ ۰,۴ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۳۲,۳۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ نارنجی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۳۲,۳۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۴۴,۳۰۰ ۰,۴۵ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین تماس بگیرید ۰,۴۵ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۲۸,۳۰۰ ۰,۴۵ ۱۲۵۰ - چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۳۲,۳۰۰ ۰,۴۵ ۱۲۵۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۵۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ نارنجی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۰,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ پرتغالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۲,۸۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ سبز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۹,۸۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ پرتغالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۳۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ نارنجی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۳۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ سفالی سفالی بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۷,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ صورتی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ بنفش چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین تماس بگیرید ۰,۴۷ ۱۲۵۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد کارخانه گرید تحویل حالت تاریخ
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۹ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۷۷,۲۰۰ ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۱,۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۷۴,۸۰۰ ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۷۴,۸۰۰ ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۳ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۷۷,۲۰۰ ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ هفت الماس تماس بگیرید ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۹,۸۰۰ ۰,۴ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۸۶,۸۰۰ ۰,۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۸۶,۸۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۶ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۸۰,۰۰۰ ۰,۶ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۷ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۸ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۷۶,۸۰۰ ۰,۸ ۱۲۵۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه کارخانه پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ هفت الماس ST۱۲ کارخانه رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی فولاد مبارکه
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد کارخانه گرید تحویل حالت تاریخ
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۹۹,۷۰۰ ۰,۴ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۸۹,۷۰۰ ۰,۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۸۹,۷۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۸۰,۲۰۰ ۰,۶ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۶ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۸ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۸ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۹ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۹ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱,۲۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱,۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۱,۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۲ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST۱۲ بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ساندویچ پانل
نام محصول قیمت ضخامت ورق(میل) ضخامت عایق (میل) حالت تاریخ
ساندویچ پانل سقفی تماس بگیرید ۰,۴ فوم ۴ سانتی متری دو رو ورق پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ساندویچ پانل دیواری تماس بگیرید ۰,۵ فوم ۴ سانتی متری یک رو ورق پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو
نام محصول قیمت نوع کالا ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تاریخ
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۶,۰۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۴ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷,۱۹۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۴ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۶,۳۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۴ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ استیل برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۸,۶۹۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۷,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۶,۸۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۹,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۸,۳۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۶ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۷ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۷ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۷ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۰,۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۰,۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استیل دکوراتیو ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۰,۸ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۱ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ خش دار طلایی ۱ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۱ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۱,۲۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۱,۲۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳,۲۰۰,۰۰۰ میرور نقره ای ۱,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ خش دار نقره ای ۱,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ میرور طلایی ۱,۵ ۱۲۲۰*۲۴۴۰ ۳۰۴ شیت برگ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن