انواع ورق

ورق پانچ
نام محصول قیمت آلیاژ ضخامت کارخانه ابعاد تاریخ
روس ۱٫۵ ۳,۲۳۵,۰۱۰ st۵۲ ۱,۵ روس ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
روس ۱٫۸ ۳,۷۱۰,۰۱۰ ۳,۷۱۰,۰۱۰ ۱,۸ روس ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
روس ۲ ۳,۴۲۵,۰۱۰ st۵۲ ۲ روس ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۳ ۴,۳۶۰,۷۶۰ st۵۲ ۳ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۴ ۶,۳۲۷,۲۶۰ st۵۲ ۴ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۵ ۶,۷۶۴,۲۶۰ st۵۲ ۵ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق پولکی
نام محصول قیمت آلیاژ ضخامت تاریخ
پولکی فلزی و آلیاژی ۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ ۵۵,۸۰۰ - ۶ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۸ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۸ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۸ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۸ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۰ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۰ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۲ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۲ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۵ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۱۵ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۱۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۲۰ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۲۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۲۵ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۲۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۲۵ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۲۵ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۳۰ قطعات برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۳۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
پولکی فلزی و آلیاژی ۳۰ کاویان برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران ۵۵,۸۰۰ ST۳۷ ۳۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد واحد تاریخ
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲ فولاد مبارکه ۷۰,۳۰۰ ۲ عرض ۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۷,۵۰۰ ۲ عرض ۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۹,۵۰۰ ۲ عرض ۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۵ فولاد مبارکه ۶۵,۰۰۰ ۱۵ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۳۰۰ ۲ عرض ۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۷۰,۰۰۰ ۲ ۱۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۷۰,۰۰۰ ۲ ۱۰۰۰*۲۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۷۰,۰۰۰ ۲ ۱۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ ۲ ۱۲۵۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ ۲ ۱۲۵۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۷۰,۰۰۰ ۲ ۱۵۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۶۸,۰۰۰ ۲ ۲۰۰۰*۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۷۰,۰۰۰ ۲ ۶۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲٫۵ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۳۰۰ ۲,۵ عرض ۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲٫۵ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۳۰۰ ۲,۵ عرض ۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۶,۹۰۰ ۳ عرض ۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۰۰۰ ۳ عرض ۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۶,۸۰۰ ۳ عرض ۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۶,۸۰۰ ۳ عرض ۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۶,۸۰۰ ۳ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۳۰۰ ۳ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۰۰۰ ۳ ۱۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۰۰۰ ۳ ۱۰۰۰*۲۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۰۰۰ ۳ ۱۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۹۰۰ ۳ ۱۲۵۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۰۰۰ ۳ ۱۵۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۹۰۰ ۳ ۲۰۰۰*۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۰۰۰ ۳ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۰۰۰ ۳ ۶۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۸۰۰ ۴ عرض ۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۶,۶۰۰ ۴ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۷,۱۰۰ ۴ عرض ۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۳۰۰ ۴ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۵۰۰ ۴ ۱۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۵۰۰ ۴ ۱۰۰۰*۲۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۸,۵۰۰ ۴ ۱۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۷,۵۰۰ ۴ ۱۲۵۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۶۸,۲۰۰ ۴ ۱۵۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۶۷,۰۰۰ ۴ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۶۷,۵۰۰ ۴ ۲۰۰۰*۱۲۵۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۶۸,۵۰۰ ۴ ۶۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۴,۶۰۰ ۱۰ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۵,۳۰۰ ۱۰ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۰ فولاد مبارکه ۶۵,۰۰۰ ۱۰ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۴,۶۰۰ ۱۲ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۵,۳۰۰ ۱۲ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۲ فولاد مبارکه بنگاه تهران ۶۵,۰۰۰ ۱۲ ۱۵۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵ فولاد مبارکه بنگاه اصفهان ۶۴,۶۰۰ ۱۵ عرض ۱۵۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی اکسین اهواز
نام محصول قیمت ضخامت ابعاد واحد تاریخ
ورق سیاه برشی ساختمانی ۸ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۸ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۷,۶۰۰ ۱۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۷,۲۰۰ ۱۰ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۶۷,۲۰۰ ۱۰ ۲۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۰ اکسین اهواز ۶۷,۲۰۰ ۱۰ ۲۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۲ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۷,۲۰۰ ۱۲ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۷,۲۰۰ ۱۵ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۷,۲۰۰ ۱۵ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز ۶۷,۲۰۰ ۱۵ ۲۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۱۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۷,۲۰۰ ۱۵ ۲۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۴,۱۰۰ ۲۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۳,۸۰۰ ۲۰ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۳,۸۰۰ ۲۰ ۲۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۳,۸۰۰ ۲۰ ۲۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۴,۱۰۰ ۲۵ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۳,۸۰۰ ۲۵ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۳,۸۰۰ ۲۵ ۲۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۳,۸۰۰ ۲۵ ۲۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۴,۵۰۰ ۳۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۴,۲۰۰ ۳۰ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۴,۲۰۰ ۳۰ ۲۰۰۰*۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۶۴,۲۰۰ ۳۰ ۲۰۰۰*۳۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۵ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۴,۳۰۰ ۳۵ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴۰ اکسین اهواز بنگاه تهران ۶۴,۲۰۰ ۴۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۴۵ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۴۵ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۵۰ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۵۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۵۵ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۵۵ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۶۰ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۶۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۷۰ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۷۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۹۰ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۹۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۰۰ اکسین اهواز بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۰۰ عرض ۲۰۰۰ کیلوگرم پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق پانچ آلیاژی A516
نام محصول قیمت آلیاژ ضخامت کارخانه ابعاد تاریخ
روس ۲ ۳,۴۷۲,۵۱۰ A۵۱۶ ۲ روس ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۲٫۵ ۴,۳۰۶,۱۳۵ A۵۱۶ ۲,۵ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۳ ۴,۹۰۷,۰۱۰ A۵۱۶ ۳ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۴ ۶,۰۵۴,۱۳۵ A۵۱۶ ۴ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۵ ۸,۴۵۷,۶۳۵ A۵۱۶ ۵ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۶ ۹,۵۵۰,۱۳۵ A۵۱۶ ۶ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
فولاد ۸ ۱۱,۵۷۱,۲۶۰ A۵۱۶ ۸ فولاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن