نبشی و ناودانی

ناودانی ناب تبریز
نام محصول قیمت واحد طول شاخه برند سایز تاریخ
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۶ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۶ متری ناب تبریز ۱۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ کیلوگرم ۱۲ متری ناب تبریز ۱۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ابهر
نام محصول قیمت سایز طول شاخه برند واحد تاریخ
ناودانی ۱۰ ابهر ۶ متری ۵۳,۵۰۰ ۱۰ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۰ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۲ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۴ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ابهر ۱۲ متری ۵۳,۵۰۰ ۱۶ ۱۲ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری تهران ۵۵,۰۰۰ ۱۶ ۶ متری ابهر کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی شکفته
نام محصول قیمت طول شاخه برند واحد سایز تاریخ
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۸ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۸ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری شکفته کیلوگرم ۱۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی اروپا
نام محصول قیمت طول شاخه سایز برند واحد تاریخ
ناودانی ۵ اروپا ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری ۵ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۸ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۸ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۰ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۲ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۴ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۴ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۶ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۱۸ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۱۸ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۲۰ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۲۰ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۲۲ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۲۴ اروپا ۱۲ متری تماس بگیرید ۱۲ متری ۲۴ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ناودانی ۶۵ اروپا ۶ متری تماس بگیرید ۶ متری ۶۵ اروپا کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری نورد سجاد
نام محصول قیمت واحد طول شاخه برند سایز تاریخ
سپری ۴-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۴ نورد سجاد -۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۵ نورد سجاد-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۵-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۶ نورد سجاد-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۶-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۳ نورد سجاد-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم ۶ متری نورد سجاد ۳ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری شکفته
نام محصول قیمت واحد برند سایز طول شاخه تاریخ
سپری ۵ شکفته -۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم شکفته ۵ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۴ شکفته-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم شکفته ۴ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری اسپیرال
نام محصول قیمت واحد برند سایز طول شاخه تاریخ
سپری ۳ اسپیرال -۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم اسپیرال ۳ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سپری ۴ اسپیرال -۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم اسپیرال ۴ ۶ متری چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد
نام محصول قیمت واحد برند طول شاخه سایز ضخامت تاریخ
نبشی آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۱۲ متری ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۱۲ متری ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۱۲ متری ۱۵۰*۱۵۰ ۱۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۴۰*۴۰ ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۵۰*۵۰ ۴ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۵۰*۵۰ ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۵۰*۵۰ ۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۶۰*۶۰ ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۶۰*۶۰ ۶ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۸۰*۸۰ ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم آریان فولاد ۶ متری ۸۰*۸۰ ۸ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته
نام محصول قیمت سایز طول شاخه برند ضخامت واحد تاریخ
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری تماس بگیرید ۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری شکفته ۱۰ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری شکفته ۱۰ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری تماس بگیرید ۳۰*۳۰ ۶ متری شکفته ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳۰*۳۰ ۶ متری شکفته ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری تماس بگیرید ۴۰*۴۰ ۶ متری شکفته ۴ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴۰*۴۰ ۶ متری شکفته ۴ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵۰*۵۰ ۶ متری شکفته ۵ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری تماس بگیرید ۵۰*۵۰ ۶ متری شکفته ۵ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری تماس بگیرید ۶۰*۶۰ ۶ متری شکفته ۶ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶۰*۶۰ ۶ متری شکفته ۶ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۸۰*۸۰ ۶ متری شکفته ۸ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری تماس بگیرید ۸۰*۸۰ ۶ متری شکفته ۸ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز
نام محصول قیمت ضخامت برند طول شاخه واحد سایز تاریخ
نبشی ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری ST۳۷ تماس بگیرید ۱۰ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۱۰۰*۱۰۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۰*۴۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۰*۴۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۴۵*۴۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۵*۴۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۴۵*۴۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۴۵*۴۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۵۰*۵۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۵۰*۵۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۵۰*۵۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۶*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶,۳*۶,۳ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۳*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۳ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۴ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۶۰*۶۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۶*۷٫۵*۷٫۵-۶متری ST۳۷ تماس بگیرید ۶ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۷,۵*۷,۵ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۵ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۷۰*۷۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید ۷ ناب تبریز ۶ متری کیلوگرم ۸۰*۸۰ چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال
نام محصول قیمت برند طول شاخه سایز ضخامت واحد تاریخ
نبشی اسپیرال ۲*۲۵*۲۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۲۵*۲۵ ۲ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۲۵*۲۵ ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۳۰*۳۰ ۲ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۳۰*۳۰ ۳ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۴۰*۴۰ ۲ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید اسپیرال ۶ متری ۴۰*۴۰ ۴ کیلوگرم چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی سپاهان
نام محصول قیمت واحد سایز طول شاخه ضخامت برند تاریخ
نبشی سپاهان ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم ۱۰۰*۱۰۰ ۱۲ متری ۱۰ سپاهان چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
نبشی سپاهان ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST۳۷ تماس بگیرید کیلوگرم ۱۰۰*۱۰۰ ۶ متری ۱۰ سپاهان چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن