انواع لوله

لوله مانیسمان رده 40
نام محصول قیمت سایز رده برند وزن هر شاخه تاریخ
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۴۰ دقیق کاوه ۲۰,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۴ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳/۴ ۴۰ دقیق کاوه ۲۴ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ۴۰ دقیق کاوه ۱۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۴ ۱ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ ۴۰ دقیق کاوه ۴۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۲ ۱ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۶۲,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۲ اینچ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۳۳,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۲ ۲ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ ۴۰ دقیق کاوه ۱۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۳ اینچ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۹۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۱۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ اهواز ۳۲ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۵۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۹۸ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۱۳۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۱۶۸ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ دقیق کاوه ۶۲,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ دقیق کاوه ۹۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ دقیق کاوه ۸ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله آلومینیوم
نام محصول قیمت آلیاژ قطر خارجی ضخامت حالت برند تاریخ
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۱۶ ۱ شاخه متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۱۸ ۲ شاخه متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۲۰ ۲ شاخه متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۲۲ ۲ شاخه متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۲۵ ۲ شاخه متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۲۵ ۴ سری ۶۰۰۰ متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۲۸ ۳ سری ۶۰۰۰ متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله آلومینیوم تماس بگیرید سری ۶۰۰۰ ۳۲ ۳ شاخه متفرقه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی
نام محصول قیمت سایز ضخامت وضعیت طول تاریخ
لوله مسی ۰٫۶۳ “۱/۴ مهراصل تماس بگیرید ۱/۴ ۰,۶۳ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۶۳ “۳/۸ مهراصل تماس بگیرید ۳/۸ ۰,۶۳ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۶۳ “۵/۸ مهراصل تماس بگیرید ۵/۸ ۰,۶۳ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۷۵ “۱/۲ مهراصل تماس بگیرید ۱/۲ ۰,۷۵ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۷۵ “۱/۴ مهراصل تماس بگیرید ۱/۴ ۰,۷۵ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۷۵ “۳/۴ مهراصل تماس بگیرید ۳/۴ ۰,۷۵ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۷۵ “۳/۸ مهراصل تماس بگیرید ۳/۸ ۰,۷۵ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۷۵ “۵/۸ مهراصل تماس بگیرید ۵/۸ ۰,۷۵ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۸۱ “۳/۸ مهراصل تماس بگیرید ۳/۸ ۰,۸۱ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۹ “۳/۴ مهراصل تماس بگیرید ۳/۴ ۰,۹ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۰٫۹ “۳/۸ مهراصل تماس بگیرید ۳/۸ ۰,۹ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱ “۱ ۱/۸ مهراصل تماس بگیرید ۱/۸۱ ۱ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱ “۱/۲ مهراصل تماس بگیرید ۱/۲ ۱ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱ “۱/۴ مهراصل تماس بگیرید ۱/۴ ۱ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱ “۵/۸ مهراصل تماس بگیرید ۵/۸ ۱ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱ “۷/۸ مهراصل تماس بگیرید ۷/۸ ۱ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۱/۲ مهراصل تماس بگیرید ۱/۲ ۱/۲۴ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۱/۲ مهراصل تماس بگیرید ۱/۲ ۱/۲۴ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۳/۴ مهراصل تماس بگیرید ۳/۴ ۱/۲۴ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۳/۴ مهراصل تماس بگیرید ۳/۴ ۱/۲۴ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۳/۸ مهراصل تماس بگیرید ۳/۸ ۱/۲۴ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۳/۸ مهراصل تماس بگیرید ۳/۸ ۱/۲۴ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۵/۸ مهراصل تماس بگیرید ۵/۸ ۱/۲۴ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۲۴ “۵/۸ مهراصل تماس بگیرید ۵/۸ ۱/۲۴ کلاف ۱۵ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۶۵ ۱ ۳/۸ مهراصل تماس بگیرید ۳/۸۱ ۱/۶۵ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۶۵ “۲ ۱/۸ مهراصل تماس بگیرید ۱/۸۲ ۱/۶۵ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۸۳ “۱ ۵/۸ مهراصل تماس بگیرید ۵/۸۱ ۱/۸۳ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مسی ۱٫۸۳ “۲ ۵/۸ مهراصل تماس بگیرید ۵/۸۲ ۱/۸۳ شاخه ۶ متری یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304
نام محصول قیمت سایز رده آلیاژ حالت واحد تاریخ
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۴ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۴ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۸ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۵ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ اینچ - ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۴ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۴ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۲ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۲ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۴ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۴ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ ۱/۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ ۱/۲ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۸۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۵ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۵ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۶ اینچ ۱۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۶ اینچ ۶۰ ۳۰۴ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم
نام محصول قیمت سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ سپاهان ۵۳۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ۳/۴ اینچ تهران تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۳/۴ سپاهان ۶۸۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ۱ اینچ اصفهان تماس بگیرید ۱ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ”۱ سپاهان ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۲ ۱ سپاهان ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۴ ۱ سپاهان ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۲ سپاهان ۲,۲۰۹,۹۹۶ ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ ۲ تهران تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۴ تهران تماس بگیرید ۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدارتست آب ۱اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۹ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۹ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز دار”۱ تست آب تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳,۳ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۶ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳,۶ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۷ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۷ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله سیاه اصفهان ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۵ ۶متری - کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله های درز مستقیم صنعتی
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
رلوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم گاز خانگی
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت تحویل تاریخ
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری ۶متری دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱٫۲ ۱ - - - دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی ۳ ” ۱/۲ ۲ اصفهان تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم تست آب
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدارتست آب ۱اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز دار”۱ تست آب تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه صنعتی
نام محصول قیمت سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تاریخ
لوله گالوانیزه ۳ - ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۲ اینچ ۳ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۱۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۲ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۱۱/۴ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۴ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۲۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۲۱/۲ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۲ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱۱/۴ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۴ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۲۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۲۱/۲ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲/۵ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۲۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۲۱/۲ اینچ ۳ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۲۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۲۱/۲ اینچ ۳ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶ متری صنعتی کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان رده 80
نام محصول قیمت سایز رده برند وزن هر شاخه تاریخ
لوله مانیسمان ۲٫۸۷ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۸۰ چین ۱۳ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۳,۳۸ ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۸۰ چین ۱۸ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۳٫۷۳ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۸۰ چین ۱۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۴٫۸۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۸۰ چین ۲۵ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۵٫۰۸ ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۸۰ چین ۳۲ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۵٫۵۴ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۸۰ چین ۴۳ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۷٫۰۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۸۰ چین ۶۶ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۷٫۶۲ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۸۰ چین ۹۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۸٫۰۸ تماس بگیرید ۱/۲ ۳ اینچ ۸۰ چین ۱۱۱ جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۸٫۵۶ ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۸۰ چین ۱۳۲ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۹٫۵۳ ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۸۰ چین ۱۸۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۱۰٫۹۷ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ ۸۰ چین - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله گوشتدار
نام محصول قیمت قطر خارجی * قطر داخلی (میلیمتر) واحد تاریخ
لوله گوشتدار ۲۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۸۳*۴۳ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۲۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۹۰*۴۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۲۰*۶۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۴۰*۸۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۴۰*۷۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۳۳*۶۳ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۵۰*۸۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار برند وارداتی تماس بگیرید - کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان سبک
نام محصول قیمت سایز برند رده وزن هر شاخه واحد تاریخ
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۲ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ اینچ وارداتی وارداتی ۵,۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۳/۴ اینچ وارداتی ۲۰ ۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۲ اینچ ۲۰ وارداتی ۲۴ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۳ اینچ وارداتی ۲۰ ۴۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۶ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۴ اینچ وارداتی ۲۰ ۶۵ وارداتی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۵ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۰۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۶ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۴۰ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۸ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۹۰ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316
نام محصول قیمت سایز رده آلیاژ حالت واحد تاریخ
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۴ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۸ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۸ اینچ ۴۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱۰ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱۲ اینچ ۲۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱۶ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲۰ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ اینچ ۴۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۴ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۴ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۲ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۲ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۴ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ ۱/۴ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ ۱/۲ اینچ ۸۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ ۱/۲ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ ۱/۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳ اینچ ۶۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۴۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۵ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری شاخه یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۶ اینچ ۱۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ ۳۱۶ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه تست آب
نام محصول قیمت سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تاریخ
لوله گالوانیزه ۲ - ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲ - ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲/۵ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲/۵ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲/۵ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲/۵ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۲ اینچ ۲/۵ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۱۱/۴ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۴ اینچ ۲/۵ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۲/۵ - ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲/۵ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۱۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۲ اینچ ۳ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۱۱/۴ اینچ تماس بگیرید ۱۱/۴ اینچ ۳ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۲۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۲۱/۲ اینچ ۳ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گالوانیزه ۳ - ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶ متری تست آب کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 310
نام محصول قیمت سایز رده آلیاژ حالت واحد تاریخ
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۱ اینچ ۱۰ ۳۱۰ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۲ اینچ ۱۰ ۳۱۰ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۳ اینچ ۱۰ ۳۱۰ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۴ اینچ ۱۰ ۳۱۰ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله استنلس استیل صنعتی تماس بگیرید ۵ اینچ ۱۰ ۳۱۰ ۶ متری کیلوگرم یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن PE100
نام محصول قیمت سایز فشار استاندارد تحویل واحد تاریخ
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۶۳ میل PN ۱۰ PE ۱۰۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۷۵ میل PN ۱۰ PE ۱۰۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۹۰ میل PN ۱۰ PE ۱۰۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۱۱۰ میل PN ۱۰ PE ۱۰۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۱۲۵ میل PN ۱۰ PE ۱۰۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۱۶۰ میل PN ۱۰ PE ۱۰۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن PE80
نام محصول قیمت سایز فشار استاندارد تحویل واحد تاریخ
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۱۶ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۲۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۲۵ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۳۲ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۴۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۵۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۶۳ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۷۵ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۹۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۱۱۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۱۴۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۱۸۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۲۰۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۲۲۵ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۲۵۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۲۸۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۳۱۵ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله پلی اتیلن تماس بگیرید ۴۰۰ میل PN ۶ PE ۸۰ بازار لوله متر یک شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
API لوله درز مستقیم گاز
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ سپاهان ۵۹۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳/۴ اینچ سپاهان ۷۷۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ اینچ سپاهان ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۱ اینچ سپاهان ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۱/۴ ۱ اینچ سپاهان ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۳,۶ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ سپاهان ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۷ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم۲۱/۲ اینچ سپاهان ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۲۱/۲ اینچ ۳,۸ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله جدار چاه
نام محصول قیمت سایز برند ضخامت (mm) تاریخ
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ اصفهان ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ۶ ” ۱۰ کویر ۶متری کارخانه تماس بگیرید ۱۰ اینچ کویر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ قزوین ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ اصفهان ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ قزوین ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ضخامت ۴میل شاخه ۶متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ مشهد ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۵ میل شاخه ۶متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ اصفهان ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ مشهد ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۶میل شاخه ۶متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ۸ ” ۱۶ کویر ۶متری کارخانه تماس بگیرید ۱۶ اینچ کویر ۸ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوازم داربست
نام محصول قیمت تحویل تاریخ
رابط ۱۷ سانتی تماس بگیرید بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
مغزی داربست ۳۷,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست تک پیچ ۷۵,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
H بست ۱۷۰,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست گردون ۱۴۵,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست داربستی سنگین ۱۳۳,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
رابط ۲۰سانتی ۷۷,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست داربستی سبک ۱۱۵,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن