انواع لوله

لوله مانیسمان رده 40
نام محصول قیمت سایز رده برند وزن هر شاخه تاریخ
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۴۰ دقیق کاوه ۲۰,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۴ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳/۴ ۴۰ دقیق کاوه ۲۴ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ۴۰ دقیق کاوه ۱۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۴ ۱ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ ۴۰ دقیق کاوه ۴۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۲ ۱ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۶۲,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۲ اینچ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۳۳,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۲ ۲ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ ۴۰ دقیق کاوه ۱۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۳ اینچ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۹۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۱۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۲ اینچ ۴۰ اهواز ۳۲ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۵۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۹۸ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۱۳۰ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ اهواز ۱۶۸ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ دقیق کاوه ۶۲,۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ دقیق کاوه ۹۵ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان ضخامت تماس بگیرید ۴۰ وارداتی - چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان با ضخامت تماس بگیرید ۴۰ دقیق کاوه ۸ چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
لوله مانیسمان رده 80
نام محصول قیمت سایز رده برند وزن هر شاخه تاریخ
لوله مانیسمان ۲٫۸۷ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۸۰ چین ۱۳ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۳,۳۸ ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۸۰ چین ۱۸ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۳٫۷۳ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۸۰ چین ۱۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۴٫۸۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۸۰ چین ۲۵ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۵٫۰۸ ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۸۰ چین ۳۲ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۵٫۵۴ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۸۰ چین ۴۳ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۷٫۰۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۸۰ چین ۶۶ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۷٫۶۲ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۸۰ چین ۹۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۸٫۰۸ تماس بگیرید ۱/۲ ۳ اینچ ۸۰ چین ۱۱۱ جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۸٫۵۶ ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۸۰ چین ۱۳۲ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۹٫۵۳ ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۸۰ چین ۱۸۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۱۰٫۹۷ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ ۸۰ چین - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله گوشتدار
نام محصول قیمت قطر خارجی * قطر داخلی (میلیمتر) واحد تاریخ
لوله گوشتدار ۲۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۸۳*۴۳ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۲۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۹۰*۴۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۲۰*۶۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۰ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۴۰*۸۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۴۰*۷۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۳۳*۶۳ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار ۳۵ برند چین ۶متری تماس بگیرید ۱۵۰*۸۰ کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله گوشتدار برند وارداتی تماس بگیرید - کیلوگرم شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان سبک
نام محصول قیمت سایز برند رده وزن هر شاخه واحد تاریخ
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۲ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ اینچ وارداتی وارداتی ۵,۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۳/۴ اینچ وارداتی ۲۰ ۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۲ اینچ ۲۰ وارداتی ۲۴ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۳ اینچ وارداتی ۲۰ ۴۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۶ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۴ اینچ وارداتی ۲۰ ۶۵ وارداتی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۵ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۰۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۶ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۴۰ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۸ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۹۰ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن