انواع لوله

لوله درز مستقیم
نام محصول قیمت سایز ضخامت حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ سپاهان ۵۳۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ۳/۴ اینچ تهران تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۳/۴ سپاهان ۶۸۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ۱ اینچ اصفهان تماس بگیرید ۱ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ”۱ سپاهان ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۲ ۱ سپاهان ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۴ ۱ سپاهان ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۲ سپاهان ۲,۲۰۹,۹۹۶ ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی سپاهان کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ ۲ تهران تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۴ تهران تماس بگیرید ۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدارتست آب ۱اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۹ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۹ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز دار”۱ تست آب تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳,۳ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۶ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳,۶ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۷ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۷ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله سیاه اصفهان ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۵ ۶متری - کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله های درز مستقیم صنعتی
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳/۴ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۲,۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۴ ۱ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۳ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۵ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ” ۶ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
رلوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۵ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۵ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تماس بگیرید ۶ اینچ ۶ ۶متری صنعتی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم گاز خانگی
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۸ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳٫۵ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳,۵ ۶متری تست گاز خانگی کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت تحویل تاریخ
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری ۶متری دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ تماس بگیرید ۱٫۲ ۱ - - - دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله داربستی ۳ ” ۱/۲ ۲ اصفهان تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم تست آب
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدارتست آب ۱اینچ تماس بگیرید ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۲,۵ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز دار”۱ تست آب تماس بگیرید ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب بنگاه تهران دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۲ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۱/۴ ۱ اینچ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تماس بگیرید ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درزدار ” ۱/۲ ۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۳ تماس بگیرید ۳ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تماس بگیرید ۴ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۳ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۲ اینچ تماس بگیرید ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۱/۲ ۲ اینچ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۳ اینچ تماس بگیرید ۳ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۴ اینچ تماس بگیرید ۴ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۴ ۵ اینچ تماس بگیرید ۵ اینچ ۴ ۶متری تست آب کارخانه دو شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
API لوله درز مستقیم گاز
نام محصول قیمت سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل تاریخ
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ سپاهان ۵۹۵,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۲,۸ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۳/۴ اینچ سپاهان ۷۷۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۲ اینچ سپاهان ۲,۴۷۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۲/۵ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۱ اینچ سپاهان ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۳ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۱/۴ ۱ اینچ سپاهان ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۳,۶ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ سپاهان ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۳,۷ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله درز مستقیم۲۱/۲ اینچ سپاهان ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۲۱/۲ اینچ ۳,۸ ۶متری تست گاز API کارخانه دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله جدار چاه
نام محصول قیمت سایز برند ضخامت (mm) تاریخ
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ اصفهان ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ۶ ” ۱۰ کویر ۶متری کارخانه تماس بگیرید ۱۰ اینچ کویر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۰ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ قزوین ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ اصفهان ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ قزوین ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۲ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ضخامت ۴میل شاخه ۶متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ مشهد ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۵ میل شاخه ۶متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ اصفهان ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ مشهد ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۶میل شاخه ۶متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۴ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ اصفهان ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ ملایر ۴ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ ملایر ۵ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ ملایر ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری تماس بگیرید ۱۶ اینچ اصفهان ۶ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوله جدار چاه ۸ ” ۱۶ کویر ۶متری کارخانه تماس بگیرید ۱۶ اینچ کویر ۸ سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
لوازم داربست
نام محصول قیمت تحویل تاریخ
رابط ۱۷ سانتی تماس بگیرید بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
مغزی داربست ۳۷,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست تک پیچ ۷۵,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
H بست ۱۷۰,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست گردون ۱۴۵,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست داربستی سنگین ۱۳۳,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
رابط ۲۰سانتی ۷۷,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بست داربستی سبک ۱۱۵,۰۰۰ بنگاه تهران سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن